SOURCES OF OUR HEROISM (spiritual and military resilience in Ukrainian folk dumas and modernity)

Authors

  • Maryna Nabok Sumy State University, Lviv National University named after Ivan Frankо

Keywords:

Ukrainian national dumas, sources, heroism, national consciousness, tradition, spiritual and military stability, chivalry

Abstract

The source of heroism of the Ukrainian people is considered in the article based on the material of the Ukrainian folk’s dumas. Attention is focused on the spiritual and military stability of the epic heroes of dumas, which are expressions of the national worldview, based on the perception of the land as sacred, which was handed down by ancestors and bequeathed to descendants to preserve it, on loyalty to Ukraine, the Cossack noble society, as an archetypal collective Great Family, on the desire of the military stratum for freedom and the habitual rejection of any violence and superiority over oneself. It is emphasized that this is what explains the exceptional attention and respect of the human personality and patriotism among Ukrainians, the need to preserve repeated established positive cycles of the Ukrainian’s spiritual and everyday life in order to ensure the durability, continuity and continuity of the nation’s ethnic consciousness. Therefore, the heroes of dumas are models of spiritual and military stability, who brought up and passed on the idea of resistance and struggle, hardened the national spirit of millions of Ukrainians, including the warriors-knights in the Russian-Ukrainian war of 2022. On this basis, we will reveal the meaning of the idea of the Family (Reed), which was transformed in the Ukrainian duma the concepts of «nation», «state». Therefore, the warrior (сossack, knight) in the duma epic is not only the one who defends his native land from the conquering enemy in battle with a saber or a pistol. A warrior is one who opposes any untruth, evil, violence, which is perpetrated by his nation, destroys it as a Great Spiritual and Ideological Race. Inheritance from ancestors, which was formed into a perfect national character, determined that supporting cosmological spiritual heart, which is embedded in Ukrainian knights to this day.

References

Азьомов В. Сім Великоднів на тиждень або Славень многовоскресності національної свідомості в думі «Маруся Богуславка». Архів В.Азьомова. С. 1–64.

Безклубенко С. Національна ідея: сама по собі та в контексті загально-людських цінностей. Матеріали до української етнології. Випуск 2 (5). Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології. С. 25–29.

Братко-Кутинський О. Феномен України. Київ: Вечірній Київ, 2008.

Губко О. Кметь. Українська народна магія. Київ: 1992.

Дутчак В. Традиційне кобзарство в середовищі української діаспори: історія і сучасність. Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю / упоряд. К. П. Черемський. Харків: Видавець Олександр Савчук; НЦНК «Музей Івана Гончара», 2017. С. 129–144.

Денисюк М. «Релікти лицарсько-дружинної та билинної поезії». Слово і час. 2003. №1. С. 41–49.

Дмитренко М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика. Київ: «Народознавство», 2001.

Зварич С. Смерть у системі народного світогляду. Родовід. 1993. № 5. С. 2–48.

Іванишин П. Вульгарний «неоміфологізм»: від інтерпретації до фальсифікації Т. Шевченка. Дрогобич: «Відродження», 2001.

Кононенко Н. Епос та плач: про витоки української думи. Родовід. 1993. № 6. С. 27-30.

Лисовскій А. Опытъ изученія малорусскихъ думъ. Изданіе Полтавскаго губернскаго статистического комитета. Полтава: Типографія Губернскаго Правленія, 1890.

Лозко Г. Українське язичництво. Київ: Український центр духовної культури, 1994.

Лозко Г. Українське народознавство. Тернопіль: Мандрівець, 2011.

Майборода О. До питання про структуру і зміст національної ідеї. Матеріали до української етнології. Випуск 2 (5). Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології, 2002. С. 147–153.

Набок М. Національна спрямованість художньо-естетичного вираження соціальної стійкості в українських народних думах. Гуманітарні засади соціальної стійкості людини в громаді: колективна монографія. Суми: Вид-во СумДУ, 2022.

Набок М. Національна стійкість в духовному просторі міжкультурного діалогу: колективна монографія. Підвищення рівня життя в умовах турбулентності: глобальні та локальні аспекти. Ополє, 2022.

Руденко Ю. Українська козацька педагогіка: відродження, пошуки, перспективи. Рідна школа. 1994. № 5. С. 13–18.

Українські народні думи. Том другий корпусу, Тексти №№ 14–33 і вступ Катерини Грушевської. Харків, Київ: Пролетар, 1931.

Українські народні думи. Том перший корпусу. Тексти № № 1–13 і вступ Катерини Грушевської. Харків: Державне видавництво України, 1927.

Українські народні думи. Москва: Наука, 1972.

Черемський К. Шлях звичаю. Київ: «Глас», 2002.

Шерер Жан-Бенуа. «Літопис Малоросії» або історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії. Київ: 1994.

Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. Львів: Світ, 1990.

Янковська Ж., Набок М. Національна своєрідність потрактування образу землі в українських народних думах та творчості Василя Стефаника: психологічний аспект. Rusin. 2022. № 67. С. 304–325. DOI: 10.17223/18572685/67/17

Published

2022-12-19

How to Cite

Nabok, M. (2022). SOURCES OF OUR HEROISM (spiritual and military resilience in Ukrainian folk dumas and modernity). Philological Treatises, 14(2), 85–98. Retrieved from https://tractatus.sumdu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1046