Жулавська О. О., Захарченко Ю. В. Особливості перекладу метафоричних висловів у сучасному англомовному політичному дискурсі

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-06

 • Метафора була розглянута в статті як один з нaйбільш дієвих засобів передачі виразності, оцінності,
  агресивності, полемічності та маніпулятивності у політичній мові. Було зазначено, що у політичному
  дискурсі метафора виступає достатньо завуальованим засобом переконання, прийняття або ж, навпаки,
  неприйняття певних політичних позицій.
  Було доведено, що питання перекладності метафоричних висловів є не до кінця вирішеним в наш час, а
  метафорична одиниця у політичній комунікації становить проблему для перекладача сама через її
  багатогранність та наявність не лише певного концепту, що лежить в її основі, але й прагматичної
  складової.
  Для досягнення адекватного перекладу метафоричних висловів в англомовному політичному дискурсі
  було запропоновано використовувати перекладацькі трансформації (перестановки, заміни, додавання,
  вилучення і т.д.). Були запропоновані та проаналізовані наступні перекладацькі стратегії: дослівний
  (повний) переклад, прийом додавання/вилучення, заміна метафоричної одиниці мови оригіналу
  еквівалентною одиницею мови перекладу та традиційна відповідність.
 • дискурс, метафора, трансформації, адекватний переклад.
  1. Баранов А. НПарламентские дебаты: традиции и новации / А. Н. Баранов, Е. Г. Казакевич. – М. : Знание, – 64 с.
  2. Гаврилюк А. П. Метафора, її природа та роль у мові та мовленні / А. П. Гаврилюк // Вісник НТУУ «КПІ». Серія : Філологія. Педагогіка. – К., 2013. – №2. – С. 29–33.
  3. Новикова Т. Б. Проблемы перевода метафоры в политическом дискурсе/ Т. Б. Новикова // Вестник ВГУ, Серия : Социокультурные проблемы перевода. – Волгоград, 2014. – №11 – С. 54–60.
  4. Самарина И. В.Особенности перевода политической метафоры на материале английской прессы /
   И. В. Самарина // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития : сб. научных трудов SWorld. – Одесса, 2013. – Вып. 3, Т. – С. 68‑72.
  5. Суровцев В. А. Метафора, нарратив и языковая игра. Еще раз о роли метафоры в научном познании /
   В. А. Суровцев, В. Н. Сыров // Методология науки. Становление современной научной рациональности.– Томск : Изд-во ТГУ, 1998. – Вып. 3. – С. 186–197.
  6. Dvorak P. Translating metaphors within political discourse: The case of EU: Master’s diploma thesis /
   Dvorak. ‑ Brno, 2011.– 76 p.
  7. Full script of Obama’s speech. Berlin, Germany, July 24, 2008.
  8. John McCain’s Acceptance Speech. St. Paul, Minnesota. September 4, 2008.
  9. Obama B. The American Promise. Democratic Convention at Invesco Field Denver, Colorado. August 28, 2008.
  10. Obama Race Speech. Remarks by Senator Barack Obama “A More Perfect Union.” Constitution Center, Philadelphia, Pennsylvania, March 18, 2008. Speech Transcript.
  11. US Presidential Campaign. Debate Transcript, September 26, 2008.
 • Завантажити повну версію