Requirements for publication

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Перед основним текстом статті потрібно подати таку інформацію:

 • індекс УДК;
 • назву статті (назва повинна відображати проблему, яка досліджується);
 • прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) повністю, науковий ступінь, звання, посаду, місце роботи (адреса, індекс, назва установи, населеного пункту, країни),
 • ID ORCID (сайт – https://orcid.org/register);
 • електронну адресу;
 • анотацію (1500 – 2000 друкованих знаків з пробілами, коротко вказати цілі, основні результати та головні висновки дослідження);
 • ключові слова (5-10 слів).

Необхідно продублювати всю вищевказану інформацію двома мовами: українською (або мовою оригіналу статті) та англійською.

Основний текст статті повинен становити від 20 000 до 30 000 знаків із пробілами й має містити в собі логічно пов’язані частини:

 1. Вступ.
 2. Матеріали та методи дослідження.
 3. Обговорення.
 4. Результати дослідження.
 5. Висновки та перспективи.
 6. Література.

 

 1. Вступ(актуальність наукової проблеми та мета дослідження, 2000 – 3000 знаків з пробілами).
 2. Матеріали та методи дослідження (докладний опис того, на якому матеріалі та якими методами здійснювалося дослідження, 3000 – 4000 знаків з пробілами).
 3. Обговорення (історіографія проблеми, 2000 – 3000 знаків з пробілами).
 4. Результати дослідження – основний текст статті (описується хід дослідження, викладаються основні його результати із зазначенням того нового, що пропонує автор для розв’язання означеної проблеми).
 5. 5.  Висновки та перспективи (передбачається логічний виклад підсумкових результатів у їх співвідношенні з метою й конкретними завданнями, зазначеними у вступі, до 2000 знаків з пробілами).
 6. 6Додатки й Таблиці(якщо є Додатки й Таблиці, то вони обов’язково повинні мати заголовки й порядкові номери; примітки слід розміщувати безпосередньо під таблицями).
 7. 7Література (мовою оригіналу).

Список повинен містити не менше 15 позицій, посилань на літературу чи джерела, використаних у дослідженні. Складається за алфавітом.

Посилання на літературу слід подавати за допомогою не номерних, а дужкових посилань – шляхом вказування прізвища автора та року роботи в дужках, відділяючи номер сторінки двокрапкою (Загнітко, 2014: 12). Якщо подається посилання на збірник статей, замість прізвища автора можна вказувати або прізвище відповідального редактора (або укладача) збірника, або одне чи два слова з назви збірника. Якщо подається посилання на матеріал, автор чи укладач якого не відомий, також вказується одне чи два слова з початку заголовка матеріалу (Листи й телеграми, 2009). Назви, зручні для скорочення, можуть скорочуватися, наприклад, «Акты кавказской археографической комиссии» – АКАК (АКАК, 1881: 55-56). При посиланні на статті або книги, написані спільно двома авторами, вказуються обидва автори (Волосник, Онацкий, 2016: 36). При посиланні на статті чи книги, написані спільно трьома або більше авторами, слід вказувати прізвище першого автора и писати «та ін.» (Іванов та ін., 2009); на зарубіжні видання – «et al.» (Smith et al., 2001). При посиланнях на роботи одного й того ж автора, опубліковані в одному й тому самому році, слід розрізняти роботи, додаючи латинські літери a, b, c до року видання (Петров, 2006a), (Петров, 2006b). Архівні джерела у тексті розкриваються повністю: (НАГ. Ф. 12. Оп. 31. Д. 1154. Л. 89).

 1. References

Транслітерацію потрібно робити автоматично, скориставшись програмним забезпеченням, доступним за адресою ukrlit.org/transliteratsiia. Після автоматичного транслітерування необхідно перевірити правильність отриманого результату й внести необхідні корективи. Транслітеровані посилання мають містити тільки значущі для аналітичної обробки елементи (П.І.Б. авторів, назву першоджерела, вихідні дані). У списку літератури назви робіт на мовах, де використовуються нелатинізовані алфавіти, мають бути перекладені англійською та розміщені у квадратних дужках.

Суляк, 2012 – Суляк С.Г. Этнодемографические процессы в Бессарабии в XIX – начале XX в. // Русин. Международный исторический журнал. 2012. № 1 (27). С. 6-26.

 

Sulyak, 2012 – Sulyak S.G. (2012). Etnodemograficheskie protsessy v Bessarabii v XIX – nachale XX v. [Ethno-Demographic processes in Bessarabia in the XIX - beginning of the XX ages]. Rusin. International historical magazine, Nr 1 (27), pp. 6-26 [in Russian]

 

Статті надсилати в електронному вигляді на адресу:

Е-mail: tractatus@journ.sumdu.edu.ua

або скористатися механізмом електронного подання

    Остаточне рішення щодо публікації ухвалює редакційна колегія журналу. Статті, відхилені редакційною колегією, повертаються авторам для доопрацювання.

Адреса редакції: Україна, 40007, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет, редакція журналу “Філологічні трактати”.

E-mail: tractatus@sumdu.edu.ua

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ

Рукопис має бути набраним у текстовому редакторі MS Word пакету MS Office будь-якої версії.

Текст статті повинен бути підготовленим у текстовому редакторі Word на аркушах формату А4. Поля: верхнє – 25 мм, нижнє – 52 мм, ліве і праве – по 40 мм, інтервал – одинарний, перший рядок абзацу – відступ 5 мм. Слова друкуються без переносів. Шрифт – Times New Roman, № 10. Усі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Word.

Ілюстрації дозволяється розміщувати в статті, подавати у вигляді файлів у форматі TIFF, JPG, PCX або на окремих аркушах.