Submissions

Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

СТРУКТУРА СТАТТІ

 1. Перед основним текстом статті потрібно подати таку інформацію:
 • індекс УДК;
 • назву статті (назва повинна відображати проблему, яка досліджується);
 • ініціали, прізвище автора (авторів), науковий ступінь, посаду, місце роботи, електронну адресу;
 • ID ORCID;
 • анотацію 1800 друкованих знаків з пробілами (коротко вказати цілі, основні результати та головні висновки дослідження);
 • ключові слова (3-7 слів).

Необхідно продублювати всю вищевказану інформацію двома мовами: українською (або мовою оригіналу статті) та англійською.

Основний текст статті повинен становити не менш ніж 20000 знаків і має містити в собі логічно пов’язані розділи.

 1. Вступ (актуальність теми, огляд літератури й попередніх досліджень з обраного чи суміжних питань, мета й завдання статті,об’єкт і предмет дослідження).

Актуальність обраної теми: оцінка дослідження з погляду своєчасності, наукової й соціальної значущості.

Чітко й однозначно визначається наукова проблема.

Для з’ясування стану розроблення теми дається короткий огляд найважливіших джерел, з якого логічно випливає, що ця тема не розкрита (розкрита не в тому аспекті або частково), тому вимагає подальшого вивчення.

Зазначаються мета роботи, її завдання, об’єкт і предмет дослідження.

Обсяг Вступу – близько 3000 знаків.

 1.  Методи дослідження(зазначити, які методи і як саме використовувалися в процесі дослідження).
 2.  Результати дослідження та їх обґрунтування(написати про основні результати дослідження).

Прозоро, вмотивовано та аргументовано описується хід дослідження, викладаються основні його результати із зазначенням того нового, що пропонує автор для розв’язання означеної проблеми. Виклад матеріалу логічно підпорядковується меті та завданням, зазначеним у роботі.

 1.  Висновки(обсяг – близько 2000 знаків).

Висновки – це синтез накопиченої в основній частині наукової інформації, який передбачає логічний виклад підсумкових результатів у їх співвідношенні з метою і конкретними завданнями, зазначеними у вступі.

Чітко формулюються наукові та практичні результати, одержані в процесі роботі, наголошується на якісних та кількісних показниках проведеного дослідження, що засвідчує наукову новизну.

Оцінюються повнота виконання поставлених завдань, достовірність одержаних результатів, обґрунтовується потреба й напрями подальших досліджень.

 1. Додатки і Таблиці(якщо є Додатки й Таблиці, то вони обов’язково повинні мати заголовки й порядкові номери; примітки слід розміщувати безпосередньо під таблицями).
 2. Список використаних джерелповинен містити не менше 10 позицій. Перелік джерел складається за чергою посилань у тексті або за алфавітом. Список використаних джерел обов’язково подається у двох варіантах: 1) мовою оригіналу; 2) латиницею (прізвища та назви журналів передавати транслітерацією, назви статей та книжок – перекладати англійською).

Приклад передачі кириличного джерела латиницею:

Rizun V. V. Mass Communication Theory : textbook for students of speciality 0303 ‘Journalism and Information’. Kyiv : Vydavnychyi Tsentr ‘Prosvita’, 2008, 260 p.

Для веб-посилань потрібно зазначити: автора, назву матеріалу й дату публікації (якщо такі дані є), обов’язково – повну веб-адресу й дату доступу до посилання. Приклад веб-посилання кирилицею та латиницею:

Мацак Ж. Г. Лінгвостилістичні особливості газетного стилю [Електронний ресурс] / Ж. Г. Мацак. – Режим доступу: www.ukrnauka.com. – Дата доступу: 10.08.2009.

Matsak Zh. G. Linguostylistic features of newspaper style [Elektronnyi resurs]. – Rеzhim dоstupu: www.ukrnauka.com – Accessed: 10.08.2009.

У тексті статті посилання подаються у квадратних дужках: номер джерела, що відповідає номеру в Списку використаних джерел; через кому – літера «с.» і номер сторінки. Якщо автор посилається відразу на кілька різних джерел – слід розділяти їх крапкою з комою. Приклад: [1, с.44; 2, с.35].

Статті надсилати в електронному вигляді на адресу:

Е-mail: tractatus@sumdu.edu.ua

або скористатися механізмом електронного подання

Остаточне рішення щодо публікації ухвалює редакційна колегія журналу. Статті, відхилені редакційною колегією, повертаються авторам для доопрацювання.

Адреса редакції: Україна, 40007, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет, редакція журналу “Філологічні трактати”.

E-mail: tractatus@sumdu.edu.ua

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ

Рукопис має бути набраним у текстовому редакторі MS Word пакету MS Office будь-якої версії.

Текст статті повинен бути підготовленим у текстовому редакторі Word на аркушах формату А4. Поля: верхнє – 25 мм, нижнє – 52 мм, ліве і праве – по 40 мм, інтервал – одинарний, перший рядок абзацу – відступ 5 мм. Слова друкуються без переносів. Шрифт – Times New Roman, № 10. Усі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Word.

Ілюстрації дозволяється розміщувати в статті, подавати у вигляді файлів у форматі TIFF, JPG, PCX або на окремих аркушах.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.