Прокопенко Н. М., Хачатар’ян К. А. Діалогічність як фундаментальна ознака мови газети «ДЕНЬ»

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(1)-08 

 • У статті досліджено мовностилістичні особливості діалогічного мовлення сучасного газетного дискурсу на матеріалах щоденного всеукраїнського видання «День». Визначено роль і місце діалогічного мовлення різних жанрів у газетних текстах, виявлено основні стилістичні прийоми взаємодії та мету використання мовних одиниць у діалогічному дискурсивному газетному середовищі. Зроблено висновок, що діалогічне мовлення текстів друкованих медіа має слабко виражені гендерні ознаки, але характеризується чіткою структурною організацією.
  Діалогічність – це основна якість, яка робить газетний текст інформативно насиченим, інтерактивним, результативним; вона – невід’ємний атрибут журналістської майстерності авторів «Дня». При цьому домінувальну роль у створенні досліджених текстів мають вербальні елементи.
 • дискурс, діалог, діалогічне мовлення, мовленнєві жанри, синтаксис, стилістика, текст.
  1. Панов М. В. Из наблюдений над стилем сегодняшней периодики / М. В. Панов // Язык современной публицистики. – М. : Русский язык, 1988.
  2. Грудок-Костюшко М. О. Діалог у структурі дискурсивної діяльності / М. О. Грудок-Костюшко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – 2014. – № 11, Том 1. – С. 116‑118.
  3. Бобырева Е. В. Семантика и прагматика инициальных и финальных реплик диалога: автореферат
   дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Е. В. Бобырева. – Волгоград, 1996. – 21 с.
  4. Газета «День»: № 1-208, 2017.
  5. Романюк І. В. Діалог в оповідному тексті: структурно-семантичні та стилістичні функції : автореферат дис. … кандидата філол. наук : 10.02.01 / І. В. Романюк. – Одеса, 2010. – 21 с.
  6. Грицина В. І. Інфраструктура речень публіцистичного стилю: дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / В. І. Грицина. – Кривий Ріг, 2002. – 171 с.
  7. Івкова Н. М. Фігури експресивного синтаксису в сучасній публіцистичній літературі : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Н. М. Івкова. – Горлівка, 2007. – 218 с.
  8. Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ ст.: структура та прагмастилістичні функції : дис. … д-ра філол. наук : 10.02.01 / І. Я. Завальнюк. – Вінниця, 2009. – 462 с.
  9. Завгородня Л. В. Стереотипи породження та сприймання журналістського твору (на матеріалі газетних текстів) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.08 / Л. В. Завгородня. – К., 2003. – 18 с.
  10. Седов К. Ф. Человек в жанровом пространстве повседневной коммуникации / К. Ф. Седов // Антология речевых жанров: повседневная коммуникация / под общей ред. К. Ф. Седова. – М. : Лабиринт, 2007. – С. 7‑38.
 • Завантажити повну версію