Маркова О. І. Аксіологічна складова змісту концепту патріотизм на матеріалі газетного дискурсу України

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(1)-07 

 • Аксіологічна складова змісту концепту ПАТРІОТИЗМ, виявлена за допомогою текстів ЗМІ України, представлена лексикою, що віддзеркалює особливості ментальності українського народу, його світосприйняття та ціннісні орієнтири життя. Предметно-образне навантаження аксіологічного змісту концепту ПАТРІОТИЗМ сформовано мовними одиницями, які наділені універсальними та національно-специфічними характеристиками: система поглядів народу на суспільство; успадковану і культивовану в народі любов до всього рідного (мови, культури, традицій тощо); виявлення почуття любові та відповідальності за долю свого народу за рахунок переваги інтересів суспільства над власними. Оскільки аксіологічна складова виявляє ступінь значимості сприйманого змісту для суб’єкта, то у нашому дослідженні ми виокремили такі ознаки: масштабність (у межах родини, міста, країни), присутність минулого (повага до традицій), сьогодення і майбутнього (патріотизм як запорука щасливої, незалежної, розвиненої країни), активність або пасивність у зовнішньому середовищі. Виявлено суб’єктивно-оцінне ставлення людини до феномену ПАТРІОТИЗМ.
 • концепт, аксіологічна складова, патріотизм, зміст концепту.
  1. Антіпов О. С. Феномен патріотизму як один зі складників національно-мовної картини світу /
   О. С. Антіпов // Теоретична і дидактична філологія. – 2014. – Вип. 17. – С. 226‑237.
  2. Бех І. Д. Духовні цінності в розвитку особистості / І. Бех // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 130‑137.
  3. Гузенко С. В. Концепт «патріотизм» у сучасному публіцистичному дискурсі / С. В. Гузенко // Studia methodological. – Ternopil, 2015. – Issue 40. – P. 235‑240.
  4. Грушевський М. С. Очерк истории украинского народа. – СПб., 1904.
  5. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – М. : Гнозис, 2004. –
   390 с.
  6. Онопрієнко О. Патріотичне виховання як науково-педагогічна проблема: понятійний аспект /
   О. Онопрієнко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. – Умань : РВЦ «Софія», 2007. – Вип. 20. – С. 149–157.
  7. Радищев А. Н. Сб. соч. – М., 1952. – С. 205–206.
  8. Слышкин Г. Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе / Г. Г. Слышкин. – М., 2000. – 128 c.
  9. Україна у контексті світової цивілізації / Д. О. Тхоржевський, Ю. Д. Руденко, П. П. Хропко,
   В. К.Сидоренко та ін.; за ред. Д. О. Тхоржевського. – К., 1999.
  10. Фесенко И. М. Современная картина мира и её отражение в английском языке / И. М. Фесенко // Вісник Запорізького державного університету. Серія «Філологічні науки». – 2001. – № 4. – С. 130–132.
  11. Храбан Т. Є. Зміст і структура концепту APPEARANCE: комплексний підхід / Т. Є. Храбан // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). – 2016. – № 5(2). – С. 148–152.
 • Завантажити повну версію