Кац Ю. В., Шматуха О. І. Проблеми перекладу англомовних текстів-анонсів

DOI: https://doi.org/10.21272/Ftrk.2018.10(3)-06

 • Стаття присвячена дослідженню проблем перекладу англомовних текстів-анонсів. Основною метою дослідження є загальна тенденція до досліджень прагматико-комунікативних характеристик мовних явищ, а також тим, що недостатньо вивченим залишається взаємозв’язок між прагматикою текстів, умовами їх функціонування, з одного боку, і вибором мовних засобів, з іншого; наявністю великої кількості труднощів при перекладі англомовних текстів-анонсів.
 • тексти-анонси, декодування, проблеми перекладу, кодування, первинний текст, процес редагування.
  1. Соколова І. В.Особливості реалізації концептуального простору текстів-анонсів в аспекті рекурентної представленості концептів// Вісник СумДУ, Серія Філол. науки. – 2002. – №4’(37). – С. 164–167.
  2. Sarah Cunningham, Peter Moor, Cutting Edge, Intermediate, Student’s Book.
  3. Michael Harris, David Mower, Opportunities, Upper Intermediate, Student’s
  4. Комісаров В.Н., Лінгвістика перекладу. – К. : Міжнародні відносини, 1980. – 167 с.
  5. Мойсеєв В.А. Паблік рілейшинз: Навчальний посібник. – К. : Академвидав, 2007. – 224 с.
  6. Сухенко К.М., Лексичні проблеми перекладу. – К. : Видавництво Київського Національного Універсітету ім. Тараса Шевченка, 1972. – 45 с.
  7. Алексеева И.С. Текст и перевод. Вопросы теории : [монография] / Ирина Сергеевна Алексеева. – М. : Междунар. отношения, 2008. – 184 с.
  8. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л. С. Бархударов. – М. : Международные отношения, 2008. – 240 с.
  9. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / Либроком. – M. – 2009. – 144 c
  10. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: 200-річчю Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна присвячується / [Л. Р. Безугла, Є. В. Бондаренко, П. М. Донець, А. П. Мартинюк, О. І. Морозова]; Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : Константа, 2005. – 356 с. – Бібліогр.: с. 319–
  11. Лилова А. Введение в общую теорию перевода / А. Лилова. – М. : Высшая школа, 1995. – 256 с
  12. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001. – 656 с.
 • Завантажити повну версію