Іщенко О. А. Інтертекстуальна парадигма романів Мирослава Дочинця

 • У запропонованій статті проаналізовано особливості художнього відтворення категорії інтертекстуальності в романах «Вічник. Сповідь на перевалі духу», «Світован. Штудії під небесним шатром», «Горянин. Води Господніх русел», «Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії», «Мафтей. Книга, написана сухим пером» сучасного українського письменника М. Дочинця. Визначені основні інтертекстуальні елементи (паратекстуальність, власне інтертекстуальність, метатекстуальність) та форми їх реалізації (заголовки, підзаголовки, присвяти, епіграфи, передмови, внутрішні заголовки, післятекстові примітки, епілоги, післямови, позначення дати й місця написання твору, коментарі, додатки, цитати, алюзії, ремінісценції, парафрази тощо) у творах прозаїка. З’ясовано, що М. Дочинець у своїх романах найчастіше використовує теологічні (Біблія, релігійні тексти), міфологічні (давньогрецька міфологія), літературні (твори української та зарубіжної літератури), фольклорні джерела (пісні, прислів’я, приказки, замовляння), апелює до праць відомих учених, філософів та мислителів минулого (Г. Сковорода, Піфагор, Сократ та ін.), завдяки чому виникає міжкультурний та міжепохальний діалог.
  У дослідженні визначено вплив інтертекстуальних елементів та форм їх реалізації на тематологічний, сюжетний, образний рівні романів письменника. Численні приклади міжтекстової взаємодії з романів «Вічник. Сповідь на перевалі духу», «Світован. Штудії під небесним шатром», «Горянин. Води Господніх русел», «Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії», «Мафтей. Книга, написана сухим пером» засвідчують, що інтертекстуальність – невід’ємна складова ідіостилю М. Дочинця.
 • проблематика, роман, інтертекстуальність, паратекстуальність, метатекстуальність, форми інтертекстуальності.
 • 1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт; пер. с фр. – М., 1989. – 615 с.
  2. Біловус Л. І. Теорія інтертекстуальності: становлення понять, тлумачення термінів, систематика / Л. І. Біловус. – Тернопіль : Видавець Стародубець, 2003. – 36 с.
  3. Дочинець М. І. Вічник. Сповідь на перевалі духу. Роман / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2013. – 280 с.
  4. Дочинець М. І. Горянин. Води Господніх русел. Роман / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2013. – 312 с.
  5. Дочинець М. І. Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії. Роман / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2016. – 332 с.
  6. Дочинець М. І. Мафтей. Книга, написана сухим пером. Роман / М. І. Дочинець. – Мукачево: Карпатська вежа, 2016. – 352 с.
  7. Дочинець М. І. Світильник слова. Книга життя. Життя книги / М. І. Дочинець. – Мукачево: Карпатська вежа, 2013. – 210 с.
  8. Дочинець М. І. Світован. Штудії під небесним шатром. Роман / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2014. – 232 с.
  9. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / У. Еко / Пер. З англ. Маряни Гірняк. – Львів : Літопис, 2004. – 384 с.
  10. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог, роман [Електронний ресурс] / Ю. Кристева. – Режим доступу : http://www.philology.ru/literature1/kristeva-00.htm
  11. Левицька О. С. Інтертекстуальний дискурс роману Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта» / О. С. Левицька // Питання літературознавства. – 2009. – Вип. 77. – С. 160–167.
  12. Литовченко Н. А. Поетика назви вікторіанського роману [Електронний ресурс] / Н. А. Литовченко. – Режим доступу : https:// www.revolution.allbest.ru/literature/00576461_0.html
  13. Лукаш Г. Текстова стратегія інтертекстуальності поезій збірки В. Стуса «Палімпсести» у семіотичному аспекті / Г. Лукаш // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – 2014. – Вип. 21–22. – С. 200–211.
  14. Просалова В. Інтертекстуальність художнього тексту: текстотвірний і рецептивний аспекти: [монографія] / В. Просалова, О. Бердник. – Донецьк : Норд-Прес, 2010. − 152 с.
  15. Скорина Л. «На своєму березі…»: необов’язкові міркування про книгу Мирослава Дочинця «Горянин» [Електронний ресурс] / Л. Скорина. – Режим доступу : http://www.bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/04/04/083207.html.
  16. Слово Знак Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.: [за ред. М. Зубрицької]. – Львів: Видавництво «Літопис», 1996. – 633 с.
  17. Сокол М. О. Поняття паратексту та паратекстуальності в системі сучасного літературознавства / М. О. Сокол // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2011. – № 60. – С. 218–221.
  18. Статкевич Л. П. Форми реалізації інтертекстуальності в тексті художнього твору / Л. П. Статкевич // Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків: Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 1964. – № 936: Серія: Філологія. Вип.61. – 2011. – С. 285–288.
  19. Черкашина Т. Ю. Наративні особливості художньо-біографічної прози: автор і читач: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / Т. Ю. Черкашина. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
  20. Шистовська А. А. Поняття інтертекстуальності та підходи до нього / А. А. Шистовська // Записки з романо-германської філології. – 2017. – Вип. 2. – С. 132–139.
  21. Ямпольский М. Б. Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф / Михаил Ямпольский. – М. : РИК «Культура», 1993. – 464 с.
  22. Ярема О. Б. Типологія і функції алюзій / О. Б. Ярема // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2014. – Вип. 12. – С. 111–113.
  23. Genette G. Palimpsests: literature in the second degree / Transl. Newman Ch., Doubinsky C. – Lincoln NE, London: University of Nebraska Press, 1997. – 490 p.
 • Завантажити повну версію