Государська О.В. Критичний аналіз класичних моделей перекладу

  • У статті здійснюється аналіз класичних моделей перекладу (теорія формальної та динамічної еквівалентності, теорія закономірних відповідностей, інформаційна теорія перекладу, ситуативно-денотативна модель, функціонально-прагматична модель, теорія рівнів еквівалентності, інтерпретативна теорія) з метою з’ясування їхніх переваг і недоліків та формування на їхній основі такої моделі перекладу, яка б мала універсальне застосування під час як усного, так і письмового перекладу текстів різного жанрового спрямування. Автори вищезазначених моделей наголошують на важливості адекватної передачі при перекладі комунікативно значимої інформації, однак не надають чітких відповідей на запитання: як виявити релевантні елементи змісту, як відбувається процес відтворення фрагментів дійсності, покладених в основу тексту оригіналу, і найголовніше – як створити універсальну модель перекладу.
  • класична модель перекладу, універсальність, адекватність перекладу, усний переклад, письмовий переклад, комунікативно значима інформація, классическая модель перевода, универсальность, адекватность перевода, устный перевод, письменный перевод, коммуникативно значимая информация, classical translation model, universality, adequacy of translation, interpretation, written translation, communicatively relevant information
  • Завантажити повну версію