Balabin, V. Military Interpreter’s Service Functions and Tasks

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-04

 • One of the tasks of the theory of military translation as a special theory of translation studies is the delineation
  and subsequent description of the military interpreter’s service functions and jobs. This mission should be done to
  further define and enhance the requirements for his/her competence, educational and professional qualifications,
  education results, and to eventually develop and improve military interpreter’s professional standards. The author
  analyzes the military interpreter’s main and auxiliary service functions and tasks in the system of linguistic support
  for forces, the core of which constitutes the mission of translating and interpreting for the military.
 • translation studies, military translation, theory of military translation, linguistic support for forces,
  translating and interpreting for the military.
  1. Balabin, V. V. (2018). Zavdannia teorii viiskovoho perekladu [The task of the theory of military translation] // Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference “Philology and linguistics in modern society” (Khmelnytsky, March 23-24, 2018) (pp. 105–107). Kherson: Publishing House “Helvetica”.
  2. Balabin, V. V. (2018). Teoretyko-kontseptualni osnovy viiskovoho perekladu [Theoretical and conceptual framework for military translation]. Philological Treatises, 10 (1), 7–18. doi:10.21272 / Ftrk.2018.10 (1) -01.
  3. Nelyubin, L. L. (1972). Vvedenie. Voennyj perevod i ego osobennosti [Introduction. Military translation and its features] Uchebnik voennogo perevoda: Anglijskij yazyk (pp. 13–37). Moscow: Voenizdat.
  4. Nelyubin, L. L. (1981). Vvedenie. Voennyj perevod i ego osobennosti [Introduction. Military translation and its features] In L. L. Nelubin (Ed.) In L. L. Nelyubin (Ed.) Uchebnik voennogo perevoda: Anglijskij yazyk. Obshchij kurs (pp. 10–32). Moscow: Voenizdat.
  5. Nelyubin, L. L. (2008). Tolkovyj perevodovedcheskij slovar’ [Explanatory dictionary of translation studies] (5th ed.). Moscow: Flint: Science.
  6. Balabin, V. V. (2002). Profesiina kompetentnist viiskovoho perekladacha [Professional competence of a military interpreter]. Movni i kontseptualni kartyny svitu, 7, 20–23. Kyiv, Ukraine: Taras Shevchenko National University of Kyiv.
  7. Banman, P. P. (2015). Voennyj perevodchik: trebovaniya i kompetencii [Military interpreter: requirements and competences]. Vestnik Permskogo nacional’nogo issledovatel’skogo politekhnicheskogo universiteta. Problemy yazykoznaniya i pedagogiki, 2 (12), 106–112.
  8. Romanenko, N. M. & Shagardinova, E. (2017). Metodologicheskie osnovy professional’noj podgotovki voennyh perevodchikov [Methodological grounds for professional training of military interpreters] Izvestiya YUzhnogo federal’nogo universiteta. Pedagogicheskie nauki, 4, 28–33.
  9. Shorin, E. K. (2017). Problemy razvitiya professional’noj kompetentnosti voennyh perevodchikov [Problems of development of professional competence of military interpreters]. Integracionnye processy v nauke v sovremennyh usloviyah. Sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (pp. 120–123). Ufa, Russia: OOO “OMEGA SAJNS” Publ.
  10. Balabin, V. V., Dmitruk, S. F., Olkhova, I. O. etc. (2000). Osvitno-kvalifikatsiina kharakterystyka pidhotovky spetsialista z viiskovoho perekladu [Educational and qualificational characteristics of specialist training in military translation. Kyiv, Ukraine: VIKNU.
  11. National qualifications framework. Annex to the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 23, 2011 No. 1341 “On the Approval of the National Qualifications Framework” (2011). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/print1518607388907290
  12. Balabin, Viktor. (2018). The concept of the linguistic support for forces. Paradigm of Knowledge, 2 (28), 144–154. http://doi.org/10.26886/2520-7474.2(28)2018.10.
  13. Balabin, V. V. (2015). Kontseptualnyi aparat teorii viiskovoho perekladu [Conceptual construct of the theory of military translation] (pp. 95–96). In V. V. Balabin (Ed.) Proceedings of the XIth International Scientific and Practical Conference “Military Education and Science: Present and Future”. Kyiv, Ukraine: VIKNU,. –
  14. Balabin, V. V. (2007). Metodyka voienno-krainoznavchoho analizu krainy [Methodology of military country-study analysis. In N. T. Akulshina & V. V. Balabin Voienno-krainoznavchyi analiz Islamskoi Respubliky Iran (pp. 8–30). Kyiv, Ukraine: Logos.
 • Download full version