Дорофеєва М. С. Дискурсивні помилки у синергетиці спеціального перекладу

  • У статті проаналізовано типові помилки у спеціальному перекладі на рівні цільового дискурсу. Спеціальний переклад розглядається як синергетична система самоорганізації, що функціонує за принципом динамічної ієрархії перекладацьких рішень. Хибні рішення перекладача на дискурсивному рівні системи спеціального перекладу класифіковано за критерієм домінанти перекладу. В результаті порівняльно-перекладацького аналізу виявлено дискурсивно-цільові, дискурсивно-комунікативні та дискурсивно-фахові помилки.
  • синергетика перекладу, система спеціального перекладу, дискурсивний рівень, дискурсивно-цільові помилки, дискурсивно-комунікативні помилки, дискурсивно-фахові перекладацькі помилки, динамічна ієрархія перекладацьких рішень, синергетика перевода, система специального перевода, дискурсивный уровень, дискурсивно-целевые ошибки, дискурсивно-коммуникативные ошибки, дискурсивно-специальные переводческие ошибки, динамическая иерархия переводческих решений, translation synergetics, specialized translation system, discursive level, the target-discursive translation mistakes, the communicative-discursive translation mistakes, the specific-discursive translation mistakes, dynamic hierarchy of translation solutions
  • Завантажити повну версію