Балабін В. В. Зміст службових функцій та завдань військового перекладача

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-04

 • Одним із завдань теорії військового перекладу як спеціальної теорії перекладознавства є
  дослідження змісту й структури службової діяльності військового перекладача з метою
  подальшого визначення вимог до його компетентності, освітньої й професійної кваліфікації,
  результатів навчання, розробки й удосконалення професійних стандартів. Автор аналізує
  основні й допоміжні службові функції та завдання професійної діяльності військового
  перекладача в системі лінгвістичного забезпечення військ, ядром якої є перекладацьке
  супроводження.
 • перекладознавство, військовий переклад, теорія військового перекладу,
  лінгвістичне забезпечення військ, перекладацьке супроводження.
  DOI: 10.21272/Ftrk.2018.10(2)-04
  1. Балабін В. В. Завдання теорії військового перекладу / В. В. Балабін // «Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві». Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23-24 березня 2018 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 105–107.
  2. Балабін В. В. Теоретико-концептуальні основи військового перекладу / В. В. Балабін // Філологічні трактати. – Том 10. – № 1, 2018. – С. 7–18. – doi:10.21272/Ftrk.2018.10(1)-01.
  3. Нелюбин Л. Л. Введение. Военный перевод и его особенности / Л. Л. Нелюбин // Учебник военного перевода: Англ. яз. – М. : Воениздат, 1972. – С. 13–37.
  4. Нелюбин Л. Л. Введение. Военный перевод и его особенности / Л. Л. Нелюбин // Учебник военного перевода : Английский язык. Общий курс; под ред. Л. Л. Нелюбина. – М. : Воениздат, 1981. – С. 10–32.
  5. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь. – 5-е изд. – М.: Флинта : Наука, 2008. – 320 c.
  6. Балабін В. В. Професійна компетентність військового перекладача / В. В. Балабін // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. – К., 2002. – №7. – С. 20–23.
  7. Банман П. П. Военный переводчик: требования и компетенции / П. П. Банман // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. – 2015. – № 2 (12). – С. 106–112.
  8. Романенко Н. М. Методологические основы профессиональной подготовки военных переводчиков /
   Н. М. Романенко, Е. Шагардинова // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2017. – № 4. – С. 28–33.
  9. Шорин Е. К. Проблемы развития профессиональной компетентности военных переводчиков /
   Е. К. Шорин // Интеграционные процессы в науке в современных условиях : cборник статей Международной научно-практической конференции : в 3 частях. – 2017. – С. 120–123.
  10. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста з військового перекладу /
   В. В. Балабін, С.Ф. Дмитрук, І.О. Ольховой та ін.. – К. : ВІКНУ, 2000. – 27 с.
  11. Національна рамка кваліфікацій // Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakonrada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/print1518607388907290.
  12. Balabin Viktor. The Concept of the Linguistic Support for Forces / Viktor Balabin // Paradigm of Knowledge. – № 2 (28), 2018. – P. 144–154. – doi:10.26886/2520-7474.2(28)2018.10.
  13. Балабін В. В. Концептуальний апарат теорії військового перекладу / В. В. Балабін // Тези доповідей
   XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» / за заг. ред. В. В. Балабіна. – К.: ВІКНУ, 2015. – С. 95-96.
  14. Акульшина Н.Т. Методика воєнно-країнознавчого аналізу країни / Акульшина Н.Т., Балабін В.В. // Воєнно-країнознавчий аналіз Ісламської Республіки Іран : навч. посіб. – К. : Логос, 2007. – С. 8-30.
 • Завантажити повну версію