Балабін В. В.Теоретико-концептуальні основи військового перекладу

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(1)-01 

 • Серед спеціальних теорій перекладознавчої науки відсутня науково-обґрунтована теорія військового перекладу (ТВП), яка має базуватися на наукознавчих, мовознавчих і перекладознавчих засадах, відповідати методологічним і кваліфікаційним критеріям наукознавства, мати власний об’єкт, предмет і завдання дослідження, теоретичні моделі, поняттєво-категоріальний апарат.
  ТВП як спеціальна теорія перекладознавства представляє собою узагальнену, структуровану й упорядковану сукупність наукових фактів, теоретичних суджень, гіпотез і методологічних положень, інтегрованих у єдину систему за допомогою термінологічно визначених і упорядкованих одиниць поняттєво-категоріального апарата ТВП, що розкривають завдання й специфіку службової діяльності військового перекладача. Об’єктом ТВП є не тільки традиційна сфера перекладацького супроводження, а й уся галузь лінгвістичного забезпечення військ (ЛЗВ).
 • перекладознавство, військовий переклад (ВП), теорія військового перекладу (ТВП), лінгвістичне забезпечення військ (ЛЗВ).
  1. Нелюбин Л. Л. Учебное пособие по военному и военно-техническому переводу / Л. Л. Нелюбин. – М. : ВИИЯ, 1964. – 461 с.
  2. Нелюбин Л. Л. Опыт создания учебника по военно-техническому переводу / Л. Л. Нелюбин // Иностранные языки : cб. статей. – 1965. – № 1. – С. 255‑268.
  3. Нелюбин Л. Л. Синтаксис языка американских боевых приказов : автореферат дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. – М., 1968. – 29 с.
  4. Нелюбин Л. Л. Перевод боевых документов армии США / Л. Л. Нелюбин. – М. : Воениздат, 1971. – 335 с.
  5. Учебник военного перевода : англ. яз. / А. А. Дормидонтов, Л. Л. Нелюбин, А. А. Васильченко. – М. : Воениздат, 1972. – 654 с.
  6. Нелюбин Л. Л. Введение. Военный перевод и его особенности // Учебник военного перевода : англ. яз. / А. А. Дормидонтов, Л. Л. Нелюбин, А. А. Васильченко. – М. : Воениздат, 1972. – С. 13‑
  7. Введение. Предмет военного перевода // Учебник военного перевода : нем. яз. / Г. М. Стрелковский,
   Н. П. Ветлов, А. М. Филимонов; под ред. Г.М. Стрелковского. – М. : Воениздат, 1973. – С. 9‑
  8. Учебник военного перевода : английский язык. Общий курс / Л. Л. Нелюбин, А. А. Дормидонтов,
   А. А. Васильченко; под ред. проф. Л. Л. Нелюбина. – М. : Воениздат, 1981. – 444 с.
  9. Введение. Военный перевод и его особенности // Учебник военного перевода : англ. язык. Общий курс / Л. Л. Нелюбин, А. А. Дормидонтов, А. А. Васильченко; под ред.
   Л. Л. Нелюбина. – М. : Воениздат, 1981. – С. 10‑
  10. Нелюбин Л. Л. Перевод боевых документов армии США / Л. Л. Нелюбин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Воениздат, 1989. – 272 с.
  11. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь / Л. Л. Нелюбин. – 5-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2008. – 320 с.
  12. Чередниченко О. І. Категорійний апарат сучасного перекладознавства / О. І. Чередниченко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. – 2016. – Вип. 144.– С. 95‑
  13. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика : О газетно-информационном и военно-публицистическом переводе / А. Д. Швейцер. – М. : Воениздат, 1973. – 280 с.
  14. Судзиловский Г. А. Сленг – что это такое? Английская просторечная военная лексика. Англо-русский словарь военного сленга / Г. А. Судзиловський. – М. : Воениздат, 1973. – 181 с.
  15. Стрелковский Г. М. Теория и практика военного перевода: Немецкий язык / Г. М. Стрелковский. – М. : Воениздат, 1979. – 272 с.
  16. Шевчук В. Н. Производные военные термины в английском языке: Аффиксальное словопроизводство / В. Н. Шевчук. – М. : Воениздат, 1983. – 231 с.
  17. Гарбовский Н. К. Военный перевод в современном мире (теоретико-методологические, лингвистические, военно-исторические и социально-политические аспекты) / Н. К. Гарбовский,
   Э. Н. Мишкуров // Вестник Московского университета. Серия 22 : Теория перевода. – 2010. – №. 2. – С. 16‑
  18. Балабін В. В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу : дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Балабін Віктор Володимирович; КНУТШ. – К., 2002. – 308 с.
  19. Матюша П. А. Франкомовні та румуномовні назви військових структур в українському перекладі :
   дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Матюша Павло Анатолійович; КНУТШ. – Київ, 2008. – 260 с.
  20. Білан М. Б. Лексико-семантичні трансформації у військовому перекладі (на матеріалі статутних документів сухопутних військ збройних сил Франції) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 /
   Білан Максим Борисович; КНУТШ. – Київ, 2010. – 241 с.
  21. Янчук С. Я. Особливості перекладу військової документації миротворчих місій ООН та НАТО : дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Янчук Сергій Ярославович; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; КНУТШ. – Київ, 2011. – 277 с.
  22. Дзісь Б. А. Лексико-стилістичні та граматичні особливості перекладу штабних документів бундесверу українською мовою : дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Дзісь Богдан Андрійович; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; КНУТШ. – Київ, 2011. – 275 с.
  23. Юндіна О. В. Жанрово-стильова обумовленість лексичних трансформацій в перекладі текстів військової тематики : автореф. дис. …канд. філол. наук : 10.02.16 / Юндіна Олена Вікторівна;
   ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». – Одеса, 2013. – 20 c.
  24. Гончарук Л. М. Жанрові аспекти перекладу офіційно-ділових документів франкомовного військового дискурсу : дис. … канд. філол. наук: 10.02.16 / Гончарук Лілія Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2015. – 211 с.
  25. Балабін В. В. Професійна компетентність військового перекладача / В. В. Балабін // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. – К. : Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2002. – № 7. – С. 20‑
  26. Солодяк О. Ю. Автоматизація перекладу військово-політичних текстів / О. Ю. Солодяк // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології, 2004. – Вип. 10. – С. 564‑
  27. Солодяк О. Ю. Ознаки військово-політичного стилю та жанру / О. Ю. Солодяк // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: збірник наукових праць. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. – Вип. 10. – С. 332‑
  28. Солодяк О. Ю. Структурна характеристика сучасних англійських військово-політичних текстів / О.Ю. Солодяк // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – КНУ імені Тараса Шевченка, 2006. – Вип. 9. – С. 282‑
  29. Юндіна О. В. Теорія та практика військового перекладу в Україні / О. В. Юндіна // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченко. – 2007. – Вип.41: Іноземна філологія. – С. 42-44.
  30. Янчук С. Я. Теорія військового перекладу в Україні: стан, проблеми, перспективи / С. Я. Янчук // Мовні і концептуальні картини світу. – 2013. – Вип. 43(4). – С. 328‑
  31. Янчук С. Я. Неперервність традицій військового перекладу в Україні / С. Я. Янчук // Мовні і концептуальні картини світу. – 2014. – Вип. 50 (2). – С. 544‑
  32. Нікіфорова О. М. Передумови становлення наукової школи військового перекладу в Україні / О.М. Нікіфорова // Лінгвістика ХХІ століття. – 2015. – №. 2015. – С. 107‑
  33. Нікіфорова О. М. Класифікація текстів у військовому перекладі / О. М. Нікіфорова // Філологічні трактати. – 2016. – Том 8, № 4. – С. 33-41.
  34. Нікіфорова О. М. Перекладознавчий аналіз лексичної структури текстів військово-політичної тематики / О. М. Нікіфорова // Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – 2017. – Вип. 1 (37),– С. 24‑
  35. Нікіфорова О. М. Лексико-семантичні особливості перекладу на англійську мову воєнної доктрини / О. М. Нікіфорова // PARADIGM OF KNOWLEDGE. – 2017. – Т. 2, №. 22. – С. 28‑
  36. Nikiforova O. Military-Political Translation in the Context of the Theory of Military Translation / O. Nikiforova //European Journal of Humanities and Social Sciences. – 2017. – №. 2. – С. 28‑ – DOI: 10.20534/EJHSS-17-2-28-31.
  37. Routledge Encyclopedia of Translation Studies / Mona Baker (ed.). – London & New York : Routledge, 1998. – 654 p.
  38. Routledge Encyclopedia of Translation Studies / Mona Baker and Gabriela Saldanha (eds.). – Taylor & Francis Group, 2011. – 2nd ed. – xxii + 674 pp.
  39. Handbook of Translation Studies / Gambier Y., Van Doorslaer L. (eds.). – Amsterdam and Philadelphia, PA; John Benjamins Publishing Company, 2010. – Vol. 1. – ix + 458 p.
  40. Handbook of Translation Studies / Gambier Y., Van Doorslaer L. (eds.). – Amsterdam and Philadelphia, PA; John Benjamins Publishing Company, 2011. – Vol. 2. – x + 197 p.
  41. Handbook of Translation Studies / Gambier Y., Van Doorslaer L. (eds.). – Amsterdam and Philadelphia, PA; John Benjamins Publishing Company, 2012. – Vol. 3. – xii + 220 p.
  42. Handbook of Translation Studies / Gambier Y., Van Doorslaer L. (eds.). – Amsterdam and Philadelphia, PA; John Benjamins Publishing Company, 2013. – Vol. 4. – xii + 232 p.
  43. The Oxford handbook of translation studies / Malmkjær, Kirsten, and Kevin Windle (eds.). – Oxford: Oxford University Press, 2011. – xvii + 607 p.
  44. Енциклопедія Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Заголовок з екрана. – Режим доступу : http://eu.univ.kiev.ua/departments/viys%60kovogo-perekladu-ta-spets/. – Дата доступу: 29.01.2018.
  45. Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. [Електронний ресурс] / Заголовок з екрана. – Режим доступу : http://mil.univ.kiev.ua/page/about/5. – Дата доступу : 29.01.2018.
  46. Програма І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та лінгвістичного забезпечення діяльності в Збройних Силах України». – К. : Логос, 2004. – 12 с.
  47. Балабін В. В. Проблеми мовної підготовки в Збройних Силах України / В. В. Балабін // Наука і оборона: щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України. – К., 2007. – № – С. 42‑46.
  48. Балабін В. В. Зміст та структура лінгвістичного забезпечення військ / В. В. Балабін // Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» / за заг. ред. В. В. Балабіна. – К. : ВІКНУ, 2011. – С. 95‑
  49. Балабін В. В. Онтологічна сутність теорії військового перекладу / В. В. Балабін // Тези доповідей ХIІ Міжнародна науково-практична конференція «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» / за заг. ред. В. В. Балабіна. – К. : ВІКНУ, 2016. – С. 102‑
  50. Балабін В. В. Суб’єктно-об’єктно-предметні відносини у сфері лінгвістичного забезпечення військ / В.В. Балабін // Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» / за заг. ред. В. В. Балабіна. – К. : ВІКНУ, 2014. – С. 92‑
  51. Балабін В. В. Концептуальний апарат теорії військового перекладу / В. В. Балабін // Тези доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» / за заг. ред. В. В. Балабіна. – К. : ВІКНУ, 2015. – С. 95‑
 • Завантажити повну версію