Правила оформлення

Журнал “Філологічні трактати” публікує не оприлюднені раніше та не подані до публікації у будь-які інші видавництва статті, що містять оригінальні дослідження  з проблем перекладу як засобу вторинної комунікації, а також нові розробки, присвячені творчості діячів літератури, актуальним проблемам сучасного літературо-  і мовознавства, написані однією з шістьох мов (українською, російською, англійською, польською, французькою або німецькою).

Рукописи, подані до редакції, проходять процедуру закритого рецензування, після чого автору надсилаються зауваження рецензентів та рішення редколегії про прийняття до друку або відмову. У разі позитивного рецензування виправлений варіант статті підписується до друку.

СТРУКТУРА СТАТТІ

1.  Перед основним текстом статті  потрібно подати таку інформацію:

  • індекс УДК;
  • назву статті (назва повинна відображати проблему, яка досліджується);
  • ініціали, прізвище автора (авторів), науковий ступінь, посаду, місце роботи, електронну адресу;
  • ID ORCID;
  • анотацію 1800 друкованих знаків з пробілами (коротко вказати цілі, основні результати та головні висновки дослідження);
  • ключові слова (3-7 слів).

Необхідно продублювати всю вищевказану інформацію трьома мовами: українською, російською та англійською.

Основний текст статті повинен становити не менш ніж 20000 знаків і має містити в собі логічно пов’язані розділи.

2. Вступ (актуальність теми, огляд літератури і попередніх досліджень з обраного чи суміжних питань, мета і завдання статті, об’єкт і предмет дослідження).

Актуальність обраної теми: оцінка дослідження з погляду своєчасності, наукової й соціальної значущості (навіщо досліджується і кому це потрібно).

Чітко й однозначно визначається наукова проблема: про що ця стаття. Зазначається, що й ким уже зроблено, де пролягла межа між дослідженим і недослідженим.

Для з’ясування стану розроблення теми дається короткий огляд найважливіших джерел, з якого логічно випливає, що ця тема не розкрита (розкрита не в тому аспекті або частково), тому вимагає подальшого вивчення.

Потім зазначаються мета роботи, її завдання, об’єкт і предмет дослідження.

Обсяг Вступу – близько 3000 знаків.

3.  Методи дослідження (зазначити, які методи і як саме використовувалися у процесі дослідження).

4.  Результати дослідження та їхобґрунтування (написати про основні результати дослідження).

Прозоро, вмотивовано та аргументовано описується хід дослідження, викладаються основні його результати із зазначенням того нового, що пропонує автор для розв’язання означеної проблеми. Виклад матеріалу логічно підпорядковується меті та завданням, зазначеним у роботі.

5.  Висновки (обсяг – близько 2000 знаків).

Висновки – це синтез накопиченої в основній частині наукової інформації, який передбачає логічний виклад підсумкових результатів у їх співвідношенні з метою і конкретними завданнями, зазначеними у вступі.

Чітко формулюються наукові та практичні результати, одержані в процесі роботі, наголошується на якісних та кількісних показниках проведеного дослідження, що засвідчує наукову новизну.

Оцінюються повнота виконання поставлених завдань, достовірність одержаних результатів, обґрунтовується потреба і напрями подальших досліджень.

6. Додатки і Таблиці (якщо є Додатки і Таблиці, то вони обов’язково повинні мати заголовки і порядкові номери; примітки слід розміщувати безпосередньо під таблицями).

7. Список використаних джерел повинен містити не менше 10 позицій. Перелік джерел складається за чергою посилань у тексті згідно з чинним ДСТУ 7.1:2006 та вимогами ВАКу України (Бюлетень ВАКу України. – 2008. – №3. – С. 8-13). Список використаних джерел обов’язково подається у двох варіантах: 1) мовою оригіналу; 2) латиницею (прізвища та назви журналів передавати транслітерацією, назви статей та книжок – перекладати англійською).

Приклад передачі кириличного джерела латиницею:

Rizun V. V. Mass Communication Theory : textbook for students of speciality 0303 ‘Journalism and Information’. Kyiv : Vydavnychyi Tsentr ‘Prosvita’, 2008, 260 p.

Для веб-посилань потрібно зазначити: автора, назву матеріалу і дату публікації (якщо такі дані є), обов’язково – повну веб-адресу і дату доступу до посилання. Приклад веб-посилання кирилицею та латиницею:

Мацак Ж. Г. Лінгвостилістичні особливості газетного стилю [Електронний ресурс] / Ж. Г. Мацак. – Режим доступу: www.ukrnauka.com. – Дата доступу: 10.08.2009.

Matsak Zh. G. Linguostylistic features of newspaper style [Elektronnyi resurs]. – Rеzhim dоstupu: www.ukrnauka.com – Accessed: 10.08.2009.

У тексті статті посилання подаються у квадратних дужках: номер джерела, що відповідає номеру в Списку використаних джерел; через кому – літера «с.» і номер сторінки. Якщо автор посилається відразу на кілька різних джерел – слід розділяти їх крапкою з комою. Приклад: [1, с.44; 2, с.35].

Статті надсилати в електронному вигляді на адресу:

Е-mail: tractatus@sumdu.edu.ua

або скористатися механізмом електронного подання

    Остаточне рішення щодо публікації ухвалює редакційна колегія журналу. Статті, відхилені редакційною колегією, повертаються авторам для доопрацювання.

Адреса редакції: Україна, 40007, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет, редакція журналу “Філологічні трактати”.

Тел. (0542) 64-06-57.  E-mail: tractatus@sumdu.edu.ua

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ

Рукопис має бути набраним у текстовому редакторі MS Word пакету MS Office будь-якої версії.  Для оформлення рукопису статті слід використовувати спеціально розроблений шаблон та додержуватися всіх його вимог (ЗАВАНТАЖИТИ ШАБЛОН)). Всі необхідні елементи форматування  вже вбудовані у шаблон. Текст рукопису статті слід просто друкувати замість тексту поданого для прикладу у шаблоні. Будь-які консультації стосовно шаблону можна одержати надіславши відповідний запит на e-mail: tractatus@sumdu.edu.ua. З метою спрощення процедури підготовки журналу до друку подані рукописи мають бути виконані за допомогою вказаного шаблону. Перед початком оформлення рукопису статті слід завантажити останню версію шаблона.  

Текст статті повинен бути підготовленим у текстовому редакторі Word на аркушах формату А4. Поля: верхнє – 25 мм, нижнє – 52 мм, ліве і праве – по 40 мм, інтервал – одинарний, перший рядок абзацу – відступ
5 мм. Слова друкуються без переносів. Шрифт – Times New Roman, № 10. Всі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Word.

Ілюстрації дозволяється розміщувати в статті, подавати у вигляді файлів у форматі TIFF, JPG, PCX або на окремих аркушах.