Анохіна Т. Онтогносеологічне осмислення метазнаків «жанр», «текст» і «стиль»

  • Об’єктом дослідження є метазнаки жанр, текст і стиль, предмет – їх онтогносеологічне ословлення у модусах мови, мовлення та мовленнєвої поведінки. Емпіричним матеріалом слугували відповідні ситуації з англомовного та україномовного дискурсів. У роботі використана сучасна методика, фокусується увага на онтогносеологічному підході до малих текстів – прислів’їв, загадок та афоризмів. Спільні та відмінні риси останніх вимірюються перфоматорами – атракторами та репелерами, внутрішніми регуляторами цих систем. Вперше у роботі фокусується увага на дистантуванні прислів’їв та приказок як комунікативних та номінативних одиниць. Матеріалом дослідження слугували релевантні довідники, аутентичні словники, а також – досвід вітчизняних та зарубіжних учених із зазначеної тематики. Теоретична значущість роботи полягає у вирішенні поставлених завдань. Практичне значення – у дидактичній цінності результатів дослідження.
  • жанр, genre, текст, text, стиль, style, онтогносеологічний прийом, онтогносеологический подход, ontognoseological approach, модифікація, модификация, modification, лакунологія, лакунология, lacunology
  • Завантажити повну версію