[1]
Кобякова І. К., “Kobyakova I. K. New approaches to translation activity ”, PT, vol. 2, no. 1, pp. 128–131, May 2020.