[1]
Ishchenko О., “POETICS OF THE NOVEL ‘FERN’S CHILDREN’ BY MYROSLAV DOCHYNETS”, PT, vol. 14, no. 1, pp. 35–46, Sep. 2022.