(1)
Melniichuk , V. . Psychoanalytical Interpretation of the Intersex Relations in S. Protsyuk’s Novel «Infection». PT 2020, 12, 76-85.