(1)
Кобякова І. К. Kobyakova I. K. New Approaches to Translation Activity. PT 2020, 2, 128-131.