(1)
Голод Р. Б.; Гросевич І. В. Holod R. B., Grosevych I. V. I. Franko’s Story «Petrii I Dovbushchuky» in Paradigm of Ukrainian Literary Gothic. PT 2020, 6, 5-11.