(1)
Ishchenko О. POETICS OF THE NOVEL “FERN’S CHILDREN” BY MYROSLAV DOCHYNETS. PT 2022, 14, 35-46.