Жулавська О. О., Єгорова А. Г. Наступність у викладанні іноземної мови в загальноосвітній школі

 • Сучасні освітні тенденції та спрямування навчання на глобалізацію та масштабну інтеграцію в світовий простір, вимагають від громадян України досконалого знання іноземних мов. Сьогодні питання про вивчення мови стоїть надзвичайно гостро, тому в ході реформування освітньої системи, загальні зусилля спрямовані на пошук найбільш досконалого та якісного способу викладання іноземної мови. Задля того, щоб процес вивчення мови був найбільш ефективним та якісним, в освітньому процесі повинна бути забезпечена цілісність, неперервність та наступність.
  Наступність виявляється в послідовності й системності розташування навчального матеріалу, зв’язку та узгодженості ступенів та етапів навчально-виховної роботи, яка забезпечується при переході в вузькому сенсі від одного заняття до іншого, та в більших масштабах від одного року навчання до наступного, від однієї ланки до іншої. Саме забезпечення наступності у викладанні є обов’язковою умовою для осмислення вивченого на глибшому рівні, підкріплення отриманих знань новими, розкриття нових зв’язків, завдяки чому поступово підвищується якість знань, вмінь та навичок, вдосконалюється рівень володіння іноземною мовою та розширюється загальний запас фонових знань.
  У статті розглядається наступність як один із обов’язкових принципів викладання та навчання іноземної мови в загальноосвітній школі. Особливу увагу приділено дослідженню забезпечення принципу наступності при переході з ланки «початкова школа» до ланки «середня школа».
  Аналіз сучасної освітньої системи виявив, що принцип наступності в викладанні іноземної мови часто нівелюється та не дотримується при переході з початкової до середньої школи. Внаслідок цього виникає значна кількість проблем у навчальному процесі, які потребують нагальної розробки шляхів вирішення та їх впровадження на практиці.
  Дотримання принципу наступності у викладанні іноземної мови при переході з початкової до середньої школи – це одне з найважливіших питань у сучасній українській педагогіці та методиці викладання іноземних мов, так як саме цей етап відзначається значною кількістю особливостей, які необхідно враховувати задля успішного забезпечення неперервності, системності та послідовності загального навчального процесу.
 • наступність у викладанні, іноземна мова, перехід, початкова школа, середня школа, загальноосвітня школа, принцип наступності, освітній процес
 • 1. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] : Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 3839, ст. 380. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. – (01.05.2018).
  2. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті [Електронний ресурс] : Документ 347/2002, поточна редакція [Прийняття від 17.04.2002]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002/. – (29.04.2018).
  3. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – Київ : Видавництво «Либідь» при Київському університеті, 1997. – 374 с.
  4. Колесникова В. Ф. Психологія наступності : [Cловник-довідник] / В. Ф. Колесникова. – К. : Наук. світ, 2000. – 82 с.
  5. Кустов Ю. А. Управління якістю освіти на основі принципу наступності : Навчальний посібник / Ю. О. Кустов, В. А. Гусєв. – Тольятті : вид-во Тольяттінського держ. ун-ту, 2002. – 203 с.
  6. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте : Пособие для учителя / А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов.  М., 1990.  96 с.
  7. Black P., Wiliam D. Assessment and classroom learning. Assessment in Education [Electronic resource] / Black Paul, Wiliam Dylan. – 1998. – Access mode : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JrHMtgSP_EJ:area.fc.ul.pt/artigos%2520publicados%2520internacionais/Assessment%2520and%2520classroom%2520learning.doc+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. – (24.04.2018).
  8. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету міністрів України [від 20 квітня 2011 р. № 462]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF. – (01.05.2018).
  9. Chambers G. Transition in modern languages from primary to secondary school : The challenge of change [Electronic resource] / Gary Chambers // Language Learning Journal. – №42 (3). – 2014. – Access mode : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09571736.2012.708052. – (26.04.2018).
  10. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / О. Б. Бігич, Н. О. Бражник, С. В. Гапонова [та ін.] ; під керівн. С. Ю. Ніколаєвої.  К. : Ленвіт, 2002.  328 с.
  11. Hurrell A. The Increasing Importance of Foreign Language Learning in the Primary Curriculum [Electronic resource] / Allison Hurrell. – 1995. – Access mode : https://books.google.com.ua/books?id=XU1lrmkScXwC&pg=PA100&lpg=PA100&dq=17.%09Hurrell,+A.+1995.+The+Increasing+Importance+of+Foreign+Language+Learning+in+the+Primary+Curriculum&source=bl&ots=HXdHcvGr_2&sig=vWBKpnANNw8ISb8TyYRYfNsvwwI&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjuvfSu6rbAhURDuwKHeZhAP4Q6AEILzAB#v=onepage&q=17.%09Hurrell%2C%20A.%201995.%20The%20Increasing%20Importance%20of%20Foreign%20Language%20Learning%20in%20the%20Primary%20Curriculum&f=false. – (24.04.2018).
 • Завантажити повну версію