Жиленко І. Р. Міфологічні мотиви та образи-архетипи матері у творах малої прози міжвоєнної доби

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(1)-15 

 • Досліджуються міфологічні мотиви й архетипи матері в діалозі малої прози українських та російських письменників-емігрантів міжвоєнної доби. Спираючись на вчення К. Юнга про архетипи, доводиться, що архетип Великої Матері, який залишається протягом століть незмінним, породжує образи й сюжети у творах. У залучених для розгляду оповіданнях і новелах окреслюються різноманітні міфологічні мотиви: помсти, прохання милостині, сліпої материнської любові, Ніобеї (матері-страдниці), Ати (підміни дитини), Ананке (фатальної зустрічі),Юди (матері-зрадниці), Фурії (материнського прокляття й помсти), маски (захисної оболонки),чужого (невпізнання власної дитини), манкуртизму (забуття), Мнемозини (спогаду), блудного сину.
  Підкреслено, що мотиви з часом видозмінюються, втрачають і набувають нових деталей, виявляючи себе у новому змісті, адже вони часто поєднуються, складаючи «зерно сюжету» (О. Веселовський). Художні парадигми українських та російських письменників у зображенні основних архетипів та мотивів материнської тематики є типологічно схожими і в багатьох випадках переплітаються. Хоча материнський образ-архетип є амбівалентним, все ж у творах малої прози домінантним є позитивний образ матері. Основу для нього складає архетип Великої Матері, який відігравав провідну роль у творах І. Шмельова, Л. Верховинки, І. Гаврилюка, Теффі, У. Самчука, В. Софронова-Левицького, Б. Лепкого. Мати-берегиня, часто забуваючи про власне життя, йде на все заради щастя дитини, тому спільним майже для усіх аналізованих творів є мотив жертовності.
 • міфологічні мотиви, К. Юнг, архетипи, Велика Матір, жертовність.
  1. Юнг К. Душа и миф. Шесть архетипов. – Режим доступу : https://psy.wikireading.ru/53043.
  2. Войтович В. Українська міфологія / Валерій Войтович. – К. : Либідь, 2015. – 664 с.
  3. Тэффи // Собр. соч. : в 5 т. Т. Книга Июнь. О нежности. ‑ М., 2011. ‑ Режим доступу : http://ruslit.traumlibrary.net/book/teffy-ss05-04/teffy-ss05-04.html#fbcont.
  4. Коробко Л. Літературознавчі поняття в інтертексті культури: спроба кореляції // Слово і Час. – 2009. – № – С. 86–93.
  5. Гаврилюк І. З часів боротьби / Ілько Гаврилюк. – Каліш, 1931. – 40 с.
  6. Лепкий Б. Прозові твори. Твори у 2-х т. Т. 2. / Б. Лепкий. – К. : Наукова думка, 1997. – 695 с.
  7. Верховинка Леся. До Делятина на крилах мрій: Поезії, новели, оповідання, драматичні твори, есеї, статті, епістолярій / Леся Верховинка. – Львів : Каменяр, 2013. – 454 с.
  8. Шмелев И. С. Про одну старуху // И. С. Шмелев. Пути небесные: Избранные произведения. – М. : Советский писатель, 1991. – С. 154–172.
  9. Веселовский А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский. – М. : Высшая школа, 1989. – 406с.
  10. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / ред.. А. Волков; Буковинський центр гуманітарних досліджень. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с.
  11. Софронів-Левицький В. Липнева отрута: Вибране // Василь Софронів-Левицький. – Торонто – Вінніпег, Канада : В-во «Новий шлях», 1972. – 236 с.
  12. Осоргин М.А. Собрание сочинений. Т.  Старинные рассказы. / М. А. Осоргин. – М. : Моск. рабочий; НПК «Интелвак», 1999. – 560 с.
  13. Тэффи. Ностальгия: Рассказы; Воспоминания. – Ленинград : Худож. лит., 1989. – 448 с.
  14. Цимбалістий Б. Родина і народ // Українська душа. / Б. Цимбалістий. – Нью-Йорк – Торонто : В-во «Ключі», 1956. – С. 26–44.
  15. Купчинський Р. Невиспівані пісні: Вибрана лірика і проза. – Нью-Йорк, 1983. –124 с.
  16. Ильин И. А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний. // И. А. Ильин. – Мюнхен, 1958. – 155 с.
  17. Самчук У. Кулак. Месники. Віднайдений рай: роман, оповідання, новели. – Дрогобич, 2009. – 488 с.
  18. Лукаш И. Голое поле (Книга о Галлиполи). – София : Печатница «Балкан», 1922. – 77 с.
  19. Лист до мами // Сурма. – 1934. – № 1–6 (75–76). – С. 2–3.
 • Завантажити повну версію