Ємельянова О. В., Мага Т. М. Політична фразеологія та особливості її перекладу в сучасному англомовному публіцистичному дискурс

 • Публіцистичному дискурсу на сьогоднішній день належить особливо важливе місце у суспільному житті. Він наділений прагматичною функцією переконання, спрямованою на вплив на реципієнта та формування його поглядів відповідно до аргументації автора. У даному типі дискурсу можна віднайти поєднання лаконічних логічних роздумів, які відображують об’єктивний стан речей та суб’єктивність, що відображає особисті почуття та емоції автора до питання, що обговорюється.
  Фразеологізми є невід’ємною складовою публіцистичного дискурсу. Одним із найбагатших сучасних фразеологічних пластів є той, що стосується політичного життя. Це термінологічні найменування явищ політичного життя, традиційні фразеологізми та крилаті вислови, які використовуються політиками у своїх промовах задля надання їм певної експресії та посилення впливу на реципієнта, захоплення його уваги. Політики та публіцисти часто використовують фразеологічні одиниці, які надають можливість яскравіше виразити думку, позицію автора, або ж сформувати позитивне чи ж то негативне ставлення до подій, розкрити емоційний стан мовця та акцентувати увагу реципієнтів на темі повідомлення.
  Політична фразеологія мало досліджена, тому виникає необхідність у виявленні її характерних закономірностей та специфіки її декодування у мові перекладу. Переклад подібних мовних одиниць є досить трудомістким та кропітким заняттям перекладача, адже він має передати читачеві ту саму ідею, яка була закладена в оригіналі, та максимально зберегти наявний у тексті-оригіналі прагматичний ефект. До способів декодування, зокрема, належить метод фразеологічного еквівалента, метод фразеологічного аналога, дослівний переклад або калька, описовий переклад фразеологізмів. У свою чергу, реципієнти повинні мати певні фонові знання та психологічне чуття, щоб мати можливість зрозуміти фразеологізми відповідним чином.
 • теорія дискурсу, публіцистичний дискурс, типологія фразеології, політичні фразеологічні одиниці, методи перекладу
 • 1. Ахманова О. С. Фразеологическая единица / О. С. Ахманова // Словарь лингвистических терминов. – М. : Институт языкознания РАН, 2009. – 141 c.
  2. Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т.1 / И. А. Бодуэн де Куртэнэ. – М., 1963. – С. 47–77.
  3. Борботько В. Г. Элементы теории дискурса / В. Г.Борботько. – Грозный : Изд-во Чечено Ингуш. Гос. Ун-та, 1981. – 113 с.
  4. Виноградов В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы / В. С. Виноградов. – М., 2004. – 115 c.
  5. Гак В. Г. Теория и практика перевода: Французский язык: [Учебное пособие] / В. Г. Гак. – Изд. 9-у – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 191 с.
  6. Дайк Т. А., ван. Язык. Познания. Коммуникация / Пер. с англ. : Сб. работ / сост. В. В. Петров под ред. В. И. Герасимова; Вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
  7. Дмитриева Л. Ф. Английский для студентов. Курс перевода. / Л. Ф. Дмитриева, С. Е. Кунцевич, Е. А. Мартинкевич, Н. Ф. Смирнова. – М. : Изд: МарТ, 2005. – 304 с.
  8. Кайда Л. Г. Позиция автора в публицистике. Стилистическая концепция // Язык современной публицистики: сб. ст. / сост. Г. Я. Солганик. 3-е изд. – М. : Флинта: Наука, 2008. – 58 c.
  9. Клушина Н. И. Интенциональные категории публицистического текста (в аспекте культуры речи) / Н. И. Клушина // Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: Тезисы межвузовской научно-практической конференции. – СПб, 2008. – С. 70–71.
  10. Кобякова І. К. Фразеологічні витоки юридичного, політичного і військового дискурсу / І. К. Кобякова // Матеріали теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина перша. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – С. 84–85.
  11. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / В. Н. Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
  12. Павлушкина Н. А. Релевантность массовой прессы как основа взаимодействия с аудиторией / Н. А. Павлушкина // СМИ в современном мире: Петербургские чтения: тезисы межвуз. науч. – практ. конф. СПб., 2010. – С. 254–255.
  13. Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. – Киев, 1962. – 191 с.
  14. Солганик Г. Я. Автор как стилеобразующая категория публицистического текста / Г. Я. Солганик // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 10. Журналистика. №3. – 2001. – C. 76.
  15. Шанский Н. М. Фразеология современного русского язика / Н. М. Шанский. – М. : Высшая школа, 1985. – 160 с.
  16. Lasswell H. D. The structure and function of communication in society / H. D. Lasswell // Bryson (ed.). The Communication of Ideas. N.Y. 1948. – 212 c.
 • Завантажити повну версію