Смольницька О. О. «Лісова пісня» Лесі Українки і паралелі в інших літературах: від міфу та казки до фентезі

DOI: https://doi.org/10.21272/Ftrk.2018.10(3)-15

 • Текст Лесі Українки розглядається в компаративному аспекті. Використовуються методи компаративного літературознавства, компаративної міфології, феноменології, а також аналітичної психології. Залучається матеріал скандинавської, кельтської та іншої міфології. Особливий акцент робиться на валлійській традиції (епос «Мабіноґіон»). Виявлено спільне в образах Мавки і героїні валлійського міфу, квіткової діви Блодейведд. Пропонується аналіз бінарних опозицій: природа/культура, штучне/природне, тощо. Акцентується увага на концепті душі, морально-етичних проблемах. З допоміжною метою досліджуються твори німецького романтизму, повість М. Булгакова «Собаче серце» (образ Шарикова). Цікавлять міфологічні здобутки в сучасній традиції фентезі (образ Блодейведд). Результати унаочнюються в порівняльних таблицях. Стаття має теоретичне і практичне значення для літературознавства, філософії, педагогіки, психоаналізу.
 • драма-феєрія, міф, архетип, образ, текст, герой, компаративістика.
  1. Булгаков М.А. Собачье сердце / Михаил Булгаков // Булгаков М. А. Романы. Повести. Рассказы / М. А. Булгаков. – М. : Эксмо, 2008. – С. 464, 492–493, 499–501, 503–504, 506.
  2. Весенние богини: Блодеведд, Дева Цветов / Волшебная кладовая [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.faerystore.com/2016/04/blodewedddevazvetov.html, на рус.яз., свободный. – Дата обращения: 13.08.2018.
  3. Генезис сказки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=pOTr9HtUJ08, на рус.яз., свободный. – Дата обращения: 12.06.2017.
  4. Грейвс Р. Белая Богиня: Историческая грамматика поэтической мифологии / Роберт Грейвс / Пер.с англ. Л. И. Володарской. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 656 с. – (Серия «Bibliotheca mythologica»).
  5. Кам’янець А., Некряч Т. Інтертекстуальна іронія і переклад. Монографія / Кам’янець Анжела Богданівна, Некряч Тетяна Євгенівна. – К. : Видавець Карпенко В.М., 2010. – 176 с.
  6. Михайлова Т. «Смерть Берлиоза» в контексте древнеирландской мифопоэтической традиции (К проблеме развития концепта судьбы) / Татьяна Михайлова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/logos/number/2001_1/2001_1_10.htm, на рус.яз., свободный. – Дата обращения: 08.03.2015.
  7. Наталья О’Шей (Хелависа): «Жить надо весело, не боясь влипнуть в неприятности». Текст: Борис Волков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--80aooim.xn--p1ai/article.php?id=785, на рус.яз., свободный. – Дата обращения: 26.11.2017.
  8. О’Шей Н.А., Лапкина Н. А. Кельтские легенды в восприятии детей младшего школьного возраста – опыт традиционного нарратива / к. ф. н. Н. А. О’Шей, к. и. н. Н. А. Лапкина [РГНФ, проект № 14-41-93020]. – 2014. – 203 с.
  9. Сказки Китая / пер.с кит., сост., предисл. Б. Рифтина. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 400 с. – (Bibliotheca mythologica).
  10. Смольницька О.О. Архетип Дикої Жінки в українській культурі: порівняльний аналіз праць В. Войтовича «Амазонка» та К. П. Естес «Жінка, яка біжить з вовками» / Смольницька О. О. // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 173. – С. 152 – 158.
  11. Смольницька О. Відторгнення агресивних Анімуса та Аніми (на матеріалі повістей М.В. Гоголя і перекладених І. Я. Франком старонорвезьких балад) // Література та культура Полісся. – Вип. 53: Гоголь і український культурний контекст / Відп. ред. і упорядник Г. В. Самойленко. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – С. 39 – 46.
  12. Смольницька О. О. Експліцитна та імпліцитна кельтська символіка у творчості вибраних членів Нью-Йоркської групи (Віри Вовк і Патриції Килини) / О. О. Смольницька // Філологічні трактати. – 2017. – Т. 9. – № 3. – С. 139–150.
  13. Смольницька О. Жінки-святі у поезії Віри Вовк: києворуський і західноєвропейський контексти з кельтськими паралелями / Ольга Смольницька // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – Вип. 1(37). – Ужгород, 2017. – С. 83 – 90.
  14. Смольницька О. Компаративний аналіз поеми Лесі Українки «Ізольда Білорука» і шотландського циклу легенд про фейнів «Смерть Дірмеда» / О. Смольницька // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / упоряд. Н.Сташенко. – Т.  – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – С. 120 – 126.
  15. Смольницька О. Нарцисизм і язичницька Аніма в народних казках: юнгіанський аналіз / О. Смольницька // Філологічні обрії: Збірник наукових праць. – Вип. 4. – Кривий Ріг, 2010. – С. 204 – 206.
  16. Смольницька О. О. Пошуки своєї Аніми: перекладацька діяльність І. Я. Франка / Смольницька Ольга Олександрівна // Українська наука ХХІ століття. Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 17 – 19 червня 2009 р. – Ч. – К., 2009. – С. 54 – 57. Веб-адреса: http://intkonf.org/smolnitska-oo-poshuki-svoeyi-animiperekladatska-diyalnist-i-ya-franka/
  17. Українка Л. Лісова пісня / Леся Українка // Українка Л. Вибрані твори / Леся Українка. – К. : Країна мрій, 2009. – С.229–231, 234, 244–245, 278, 284.
  18. Bláthnat. – Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A1thnat. – Accessed: 14.08.2018. – English.
  19. Math the Son of Mathonwy // The Mabinogion, tr. by Lady Charlotte Guest [1877]. – Available at: http://www.sacred-texts.com/neu/celt/mab/mab26.htm. – Accessed: 14.08.2018. – English.
  20. McLean T. Medieval English Gardens / Teresa McLean. – Dover Publications, Inc. Mineola, New York, Courier Corporation, 2014. – 320 p.
 • Завантажити повну версію