Смольницька О. О. Комплекс Електри у романному мисленні ХХ–XXI ст.: продовження методу Ніли Зборовської

 • Художня проза другої половини ХХ – другої декади ХХІ ст. являє собою складне письмо. Зокрема, це або міфопоетичний матеріал, або свідоме опирання міфу. Проте міфологічні патерни, як і національні архетипи і символи, усе одно експліцитно або імпліцитно наявні в таких текстах. Стаття пропонує детальніше висвітлення комплексу Електри на прикладі вибраної романістики згаданого періоду, з наголошенням на фемінінному персонажі. За методом українського психоаналітика Ніли Зборовської (1962–2011) порівнюються роль материнського і батьківського кодів у літературі різних періодів (від ХІХ ст.). Опрацьовано міфологічну модель (батьківську або материнську) у різних типах культур і можливість її віддзеркалення у різних літературах. Батьківський і материнський образи розглядаються як амбівалентні божества, сильні Анімус і Аніма аналізуються в аспекті диктату. Зіставляються принципи змалювання жіночих образів у класичному (переважно вікторіанському) і некласичному (сучасному) романах. Беруться до уваги твори Ч. Діккенса, Ф. Достоєвського, С. Цвайґа, Ю. О’Ніла, Дж. Стейнбека, С. Плат, Б. Кауфман, Е. Єлінек, Д. Леві та ін. У материнському комплексі досліджено національний аспект. Аналізується перенесення імперського і постколоніального дискурсу на поведінкові моделі жіночих персонажів. Звертається увага на клінічну картину героїнь сучасних творів. Проаналізовано відмінності образів героїнь у різні періоди, знайдено спільну рису – опір механізму підкорення. Сучасна героїня має риси homo technicus або homo technologicus, описаний нею протест, з одного боку, алюзійний (нагадує поведінку персонажів С. Плат або Е. Єлінек), з іншого – уже штучний.
  Методи дослідження: компаративний (у галузі філології та міфології), архетипний (юнґіанський), фройдистський, символогічний, ґендерологічний, звертається увага на історичний контекст.
 • психоаналіз, роман, комплекс Електри, міф, архетип, символ, героїня.
 • 1. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство / Василь Будний, Микола Ільницький. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 432 с.
  2. Грейвс Р. Мифы Древней Греции / Роберт Грейвс / Пер. с англ. К. Лукьяненко. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 1008 с. – (Серия «Bibliotheca mythologica»).
  3. Донцова Д. Чудеса в кастрюльке : Роман / Дарья Донцова. – М. : Эксмо, 2003. – 352 с. (Серия «Иронический детектив»).
  4. Єлінек Е. Піаністка / Ельфріда Єлінек / пер. Н. В. Сняданко. – Харків : Фоліо, 2011. – 381 с.
  5. Зборовська Н. В. Код української літератури : Проект психоісторії новітньої української літератури. Монографія / Ніла Зборовська. – К. : Академвидав, 2006. – 504 с. (Монограф).
  6. Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство : Посібник / Н. В. Зборовська. – К. : Академвидав, 2003. – 392 с. (Альма-матер).
  7. Кізі К. Над зозулиним гніздом : Роман / Кен Кізі ; пер. з англ. Наталі Тисовської. – К. : Вид. група КМ-БУКС, 2017. – 352 с.
  8. Коровченко С. Потоки / Світлана Коровченко // Наш український дім. – 2014. – № 1. – Ніжин, 2014. – С. 71–72.
  9. Коровченко С. С. Рецепція сучасної української жіночої прози в психоаналітичному літературознавстві Ніли Зборовської. – Магістерська робота студентки ІІ курсу магістратури спеціальності «Літературна творчість, українська мова і література» Коровченко Світлани Сергіївни. Науковий керівник: д. філол. н., проф. Астаф’єв Олександр Григорович. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, кафедра теорії літератури, компаративістики і літературної творчості, 2016. – 79 с. (На правах рукопису).
  10. Леві Д. Гаряче молоко / Дебора Леві / пер. з англ. Юлії Григоренко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 224 с.
  11. Левченко Г. Зачарована казка життя Ольги Кобилянської : психоаналітична студія : Монографія / Галина Левченко. – К. : Книга, 2008. – 224 с.
  12. Левченко Г. Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки : монографія / Галина Левченко. – К. : Академвидав, 2013. – 332 с. – (Серія «Монограф»).
  13. О’Нил Ю. Траур – участь Электры. Трилогия / Юджин О’Нил / пер. с англ. В. Алексеева, под ред. В. Маликова. – М. : Искусство, 1975. – 230 с.
  14. Плат С. Під скляним ковпаком / Сильвія Плат / пер. з англ. Ольги Любарської. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 360 с.
  15. Савченко Р. «Гаряче молоко» Дебори Леві: буремний пошук себе / Раїса Савченко [Електронний ресурс] // LitAkcent. – Режим доступу : http://litakcent.com/2018/10/02/garyache-moloko-debori-levi-buremniy-poshuk-sebe/ , укр. мовою, вільний. – Дата розміщення: 02.10.2018. (дата звернення: 02.12.2018). – Назва з екрана.
  16. Смольницька О. Антична міфологія у психоаналізі Ніли Зборовської: літературно-філософський та історичний дискурси / Ольга Смольницька // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. – Випуск двадцять сьомий – двадцять восьмий. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. – С. 52–68.
  17. Смольницька О. Зріз вибраних проблем у психоаналітичному дискурсі Ніли Зборовської: погляд у перспективі / Ольга Смольницька // Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3 грудня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. – Вип. 10. – С. 240–253. Інтернет-версія: humanitarium.online.
  18. Смольницька О. О. Образ фатальної жінки і архетип Великої Матері у творчості членів Нью-Йоркської групи: фольклорно-міфологічний контекст / О. О. Смольницька // Молодий вчений. – 2017. – №9(49), вересень (Young Scientist. – №9(49), September. – 2017). – С. 272–280.
  19. Смольницька О. О. Розвиток компаративного дискурсу Шекспіра, Лесі Українки й американської «сповідальної поезії» в «Коді української літератури» Ніли Зборовської / Смольницька Ольга Олександрівна // Вісник Черкаського університету. – Серія «Філологічні науки». – 2016. – №1. – Т. 2. – С. 107 – 116.
  20. Смольницька О. О. Спільні мотиви у Лесі Українки та інших письменників доби fin de siècle: від містицизму до мучеництва / Смольницька О. О. // Молодий вчений. – 2017. – №11(51), листопад (Young Scientist. – № 11(51), November. – 2017). – С. 248–254.
  21. Смольницька О. Філософська інтерпретація лесезнавчого дискурсу Ніли Зборовської (на матеріалі есею «Моя Леся Українка») / Ольга Смольницька // Слово і час. – № 9 (621). – Вересень 2012. – С. 52 – 62.
  22. Смольницька О. Шекспірівський міф у вибраній творчості сучасних українських поетів (на прикладі Нью-Йоркської групи): компаративний аналіз / Ольга Смольницька // Ренесансні студії / гол. ред. Торкут Н. М. – Вип. 27–28. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – С. 84–102.
  23. Стейнбек Дж. На схід від Едему / Джон Стейнбек ; пер. з англ. Т. Некряч. – К. : Вид. група КМ-Букс, 2018. – 736 с.
  24. Франк А. Сховище. Щоденник у листах / Анна Франк ; пер. укр. М. Тупайла. – Харків : Віват, 2016. – 348 с. : іл.
  25. Heller S. The Absence of Myth / Sophia Heller. – New York : State University of New York Press, 2006. – 261 p.
 • Завантажити повну версію