Шуменко О. А., Василенко К. Словоскладання як найпродуктивніший тип словотвору у художніх текстах англійської мови на матеріалі циклу романів Джорджа Мартіна “A Game of Thrones”

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(1)-14 

 • Стаття присвячена дослідженню особливостей процесу словоскладання в сучасній англійській мові. Нові слова з’являються постійно, велика їх частина утворена за допомогою словоскладання. У тих мовах, де наявний процес словоскладання, він є могутнім засобом поповнення словникового запасу і вдосконалення граматичного ладу мови. Словоскладання в порівнянні з деривацією, є системою більш активною, мобільною і відкритою. Словоскладання один з найпродуктивніших способів утворення слів. Слова за допомогою цього способу утворюються складанням двох основ.
 • словоскладання, словотвір, складне слово,словотворча модель, продуктивний тип.
  1. Засоби словотворення в сучасній англійській мові [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://bibliofond.ru/view.aspx?id=586565.
  2. Пітель В.М. Фактори детермінації словотворення / В. М. Пітель // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. – 2003. – № 6. – С. 192–198.
  3. Кубрякова Е.С. Семантика синтаксиса и некоторые проблемы теории словообразования / Е. С. Кубрякова // МГПИИЯ. – 1977. – № 112. – С. 123–133.
  4. Мешков А.Д. Словосложение в современном английском языке : учебник / А. Д. Мешков. – 1985. – 187 с.
  5. Шепель Ю.О. Словотвірні особливості термінів сучасної англійської мови і лексикографічна практика / Ю. О. Шепель // Вісник Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Мовознавство. – 2017. – №10. – С. 15–41.
  6. Marchand А. The Categories and Types of Present-Day English Word Formation / А. Marchand. – Munchen : Reck, 1969. – 379 p.
  7. Николина Н.А. Активные процессы в сфере сложения в современном русском языке / Н. А. Николина. // Вестник Нижегородского университеты им. Н.И. Лобачевского. Лингвистика. – 2013. – № 6(2).– С. 171–173.
  8. Каращук П.М. Словообразование английского языка / П. М. Каращук. – Москва: Высшая школа,1977. – 303 с.
  9. Алексеев М.П. Проблемы художественного перевода / М. П. Алексеев. – Иркутск: Академия, 1971. – 320 с.
  10. Влахов С.И. Непереводимое в переводе / С. И. Влахов, C. Флорин. ‑ М. : Международные отношения, 1980. — 343 с.
  11. Тернистый путь переводчика (2007) [Електронний ресурс] – N. Y. Penguin Putnam , 2007. – Режим доступу : http://moiperevod.ru/info/articles/ article_detail.php?id=96
 • Завантажити повну версію