Шуменко О. А., Назарчук В. Особливості перекладу компаративних фразеолонічних одиниць у сучасному німецькомовному дискурсі

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-10 

 • У статті досліджуються особливості застосування перекладацьких трансформацій при перекладі
  компаративних фразеологічних одиниць під час відтворення німецького роману Е. М. Ремарка українською
  мовою. Аналізуються різні методи застосування перекладацьких трансформацій при перекладі
  компаративних фразеологічних одиниць з німецької мови на українську.
 • компаративні конструкції, порівняння, переклад, перекладацькі трансформації,
  описовий переклад.
  1. Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія : підруч. для студ. філолог. фак-тів. /
   Л. Г. Авксентьєв. – Харків : Вища школа, 1990. – 134 с.
  2. Баранник Д.Х. Фразеологія в усному мовленні. Питання мовної культури : підручник /
   Д. Х. Баранник. – К. : Наукова думка, 1968. – Вип. 2. – С. 34–38.
  3. Ващенко В.С. Фразеологізація компаративних зворотів. Мовознавство / В. С. Ващенко. – Харків : Вища школа, 1975. – С. 34–40.
  4. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В.С. Виноградов. – М. : Изд-во ин-та общего среднего образования РАО. – 2001. – 224 с.
  5. Городникова М.Д. До питання про стійкі словосполучення в сучасній німецькій мові : курс лекцій з лексикології німецької мови / М. Д. Городникова. – М., 1978.
  6. Івченко А.І. Проблеми ідентифікації ономастичної фразеології / А. І. Івченко. // Збірник Харківського історико-філологічного товаристваю – Х., 1993. – Т.  – С. 111–117
  7. Німецько-український фразеологічний словник : у 2-х т. / [ред. В.І. Гаврись, О. П. Пророченко]. – К. : Рад. школа, – Т. 2. – 328с.
  8. Проченко О.П. Принципи наукової систематизації сучасної німецької та української фразеології: довідник / О. П. Проченко. – М. : Вища школа 1987. – 306 с.
  9. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика : очерки лингвист. теории перевода /
   Я. И. Рецкер. – М. : Междунар. отношения, 1974. – 216 с.
  10. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови: підруч. для студ. гуманітар. спец. вищ. навч. закл. / Л. Г. Скрипник. – Київ : Наукова думка, 1973. – 280 с.
  11. Чернишова І.І. Особливості фразеології німецької мови : підручник / І. І. Чернишова. – М. : Вища школа – – 150с.
  12. Шевченко І.С. Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність / І. С. Шевченко, О. І. Морозова // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен. – Х. : Константа, 2005. – С. 21–28.
  13. Remarque Е. Drei Kameraden /Erich Maria Remarque. – Köln : Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1991. – 585 p.
 • Завантажити повну версію