Шуменко О. А., Іншина Н., Кашенко П., Кострюкова В. Функціональні та семантичні особливості складених прикметників англійської мови (на матеріалі художнього англомовного дискурсу)

DOI: https://doi.org/10.21272/Ftrk.2018.10(3)-13

 • Стаття присвячена комплексному дослідженню семантичних особливостей складених прикметників на матеріалах художнього англомовного дискурсу. Актуальність даної теми зумовлена тенденцією сучасної лінгвістики до поглибленого вивчення функціональних параметрів складених прикметників, як важливих елементів мовної картини світу. Метою статті є дослідження семантичної поведінки складених прикметників в залежності від їх складників. На основі вивчення структуризації складених прикметників виокремлено лексико-семантичні групи, на значення яких впливає сукупність значень двох складників. Для досягнення поставленої мети було проведено детальний аналіз текстів з творів англійської літератури, що і стало джерелом інформації про функціональні та семантичні властивості прикметників. Виділено основні категорії складених прикметників, Noun + Adjective, Adjective +Adjective, Numeral + Past Participle і Adjective + Past Participle/ Adjective + Present Participle. Основний зміст дослідження становить аналіз останньої групи складних прикметників , яка в свою чергу поділяється на дві підгрупи Adjective + Past Participle та Adjective + Present Participle. Даний тип характеризує прикметник найповніше , де другий компонент, дієприкметник, – ядро значення слова, що детермінує семантику складного прикметника. Інші типи складних прикметників дають змогу зрозуміти, що вони не змінюють своєї структури при перекладі та виявити центр значення в прикметниках даної структури – неможливо, оскільки ці основи рівноправні і мають сурядний зв’язок.
 • ядерна основа, складені прикметники, модель утворення.
  1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. М. : Высшая школа, 1991. 140 с.
  2. Гальперин И. Р. Стилистика английского языка. М. : Высшая школа, 1977. – 340 с.
  3. Єнікєєва С. М. Системність і розвиток словотвору сучасної англійської мови : монографія.
   Запоріжжя : Запорізький національний ун-т, 2006. 303 с.
  4. Єфімов Л. П., Ясінецька О. А. Стилістика англійської мови. Вінниця : Нова Книга, 2004. 240 с.
  5. Кобозева І. М. Лінгвістична семантика. М. : Ліброком, 2009. 352 с.
  6. Кочерган М. П. Слово і контекст: лексична сполучуваність і значення слова. Львів : Вища школа, 1980. 183 с
  7. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник. К. : Академія, 2000. 368 c.
  8. Лакофф Дж. Когнітивна семантика. Мова і інтелект (пер. з англ. і нім.). – М. : Прогрес, 1996. –340 c.
  9. Лотоцька К. Стилістика англійської мови : навч. посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 254 с.
  10. Смирницький А. І. Значення слова. Питання мовознавства. №2. 205 c.
  11. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка. М. : Изд-во лит. на иностр. яз. 284 с.
  12. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). М. : Изд. дом «Филология», Филологический факультет СПбГУ, 2002. 416 с.
 • Завантажити повну версію