Щигло Л. В. Фрактальна самоорганізація словотвірної системи німецької мови

 • Нелінійність – основний термін синергетики, який дозволяє досліднику фіксувати нестійкість, різноманітність, нерівноважність, нестабільність, взаємодію множинності процесів у межах єдиної системи. Базисом детермінації хаосу в мові є фрактали як межі об’єктів, що мають властивості масштабної інваріантності, тобто спостерігається постійна зміна об’єктів, але обов’язково в межах певної цілісності цього феномена. Фрактальність розглядається нами як рекурсивно-ітераційний процес, унаслідок якого генеруються самоподібні нелінійні структури, тобто фрактали, есплікується низкою властивостей, таких як: динамічність, нелінійність, самоподібність, рекурсивність, дрібність та здатність до саморозвитку. Статтю присвячено висвітленню словотвірної системи німецької мови як відкритої, динамічної, нелінійної, нерівноважної макросистеми, що структурується за фрактальним принципом, де кожен її фрагмент містить в собі «відбиток цілого». З’ясовано, що відкритість словотвірних мікросистем зумовлює їх потенційну здатність до переродження в більш складні структури – словотвірні гнізда, які співвідносяться зі складними нерівноважними, нелінійними фракталами. Словотвірне гніздо вирізняється, порівняно зі словотвірним ланцюжком, ієрархічністю своєї структурної організації, більшим ступенем відкритості та нерівноважності, різноманітністю атракторів, на які може вийти система внаслідок мікрорівневих ентропій. Доведено, що словотвірна фрактальність як динамічна мультимасштабна рекурентність базується на ізоморфізмі семантико-словотвірних зв’язків, є способом «зчеплення» мікросистем словотвору в єдине ціле та запорукою внутрішньої цілісності словотвірної макросистеми, когерентної взаємодії її складових компонентів, що забезпечує їй життєздатність, динамізм і повноцінне функціонування.
 • словотвірна система, лінгвосинергетика, нелінійність, фрактальність, німецька мова
 • 1. Белозерова Н. Н. Можно ли поверить дискурс фракталом? URL: http: // frgf.utmn.ru/last/No16/text01.htm (дата обращения : 18.02. 2019).
  2. Богатых Б. А. Фрактальная природа постнеклассиче¬ского познания. Философские науки. 2007. № 6. С. 27–40.
  3. Бронник Л. В. О фрактальном самоподобии в языке. Известия Волгогралского госуд. пед. ун-та. Сер. Филологические науки. 2009. № 10 (44). С. 15–19.
  4. Бронник Л. В. Языковая динамика в дискурсе: когнитивно-синергетический поход: автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка». Mосква, 2012. 42 с.
  5. Википедия. URL : http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 26. 02. 2019).
  6. Войцехович В. Э. Фрактальная картина мира как основание теории сложности. URL : http://www.inauka.ru/blogs/article62789/print.html (дата обращения: 2. 02. 2019).
  7. Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики: сборник неизданных текстов, подготовленый под руководством и с предисловием Рока Валена: пер. с фр. Москва, 2010. 232 с.
  8. Данилов, Ю. А., Кадомцев, Б. Б. Что такое синергетика?. URL : http://www.kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_227.htm (дата обращения: 25.02.2019).
  9. Домброван Т. И. Cинергетическая модель развития английского языка: дисc. … д-ра филол. наук: 10.02.04. Одесса, 2013. 466 с.
  10. Еникеева С. М. Фрактальность микросистем словообразования (на материале английского языка). Studia Linguistica. Язык в логике времени: Наследие, традиции, перспективы. Вып.ХХ. С.-Петербург, 2011. С. 107–118.
  11. Єнікєєва С. М. Система словотвору сучасної англійської мови: синергетичний аспект (на матеріалі новоутворень кінця ХХ – початку ХХІ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови». Київ, 2011. 36 с.
  12. Жуков Д. С., Лямин, С. К. Метафоры фракталов в общественно-политическом знании. Тамбов, 2007. 136 с.
  13. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики: Синергетическое мировидение. Москва, 2010. 256 с. (Серия «Синергетика: от прошлого к будущему»).
  14. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика: Нелинейность времени и ландшафты коэволюции. М.: КомКнига, 2011. 272 с. (Серия «Синергетика: от прошлого к будущему».)
  15. Клименко Н. Ф., Карпiловська Є. А. Словотвiрна морфемiка сучасної української мови. Київ, 1998. 161 с.
  16. Кретов А. А. Фрактальность в русском языке. URL : http://tipl-vrn.ru/publication (дата обращения: 11.02.2019).
  17. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. Москва, 2002. 656 с.
  18. Тарасенко В. В. Фрактальная семиотика: «слепые пятна», перипетии и узнавання. Москва, 2009. 232 с.
  19. Таценко Н. В. Реалізація емпатії в сучасному англомовному дискурсі: когнітивно-синергетичний аспект. Суми, 2017. 357 с.
  20. Юргенс, Х., Пайтген, Х-О., Заупе, Д. Язык фракталов. URL : http://www.ega-math.narod.ru/Nquant/ Fractals.htm (дата обращения: 12.01.2019).
  21. Berladir K.V., Hovorun T.P., Bilous O.A., Baranova S.V. The modeling of the composition and properties of functional materials based on polytetrafluoroethylene // Functional Materials. 2018. Vol. 25, № 2. P. 342– 347. DOI: 10.15407/fm25.02.342.
  22. Peitgen H.-O., Richter P. H. The Beauty of Fractals. Images of Complex Dynamical Systems. XVI. Berlin, 1992. 984 p.
 • Завантажити повну версію