Щигло Л. В. Еволюція словотворчих процесів у німецькій мові

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-16 

 • Стаття присвячена розвитку словотворчих процесів в німецькій мові. Основна увага автора
  зосереджена на вивченні походження, семантики та історичної динаміки словотворчих засобів на різних
  етапах діахронії німецької мови. Значну роль у вивченні механізмів саморегуляції словотвірної системи як
  відкритої нерівноважної нелінійної системи відіграє синергетика як теорія самоорганізації, яка
  спрямована на відкриття універсальних законів еволюції. Застосування принципів і методів синергетичної
  методології для вирішення проблем словотвору відкриває нові горизонти у студіюванні словотвірної
  системи в цілому і її підсистем зокрема. Опис морфологічної структури слова з позицій еволюційної
  лінгвістичної синергетики сприяє «розпакуванню» (термін за Т. І. Домброван) слова, виявленню складної
  природи простого слова.
 • словотвір, словотворчий процес, морфологічний аналіз, семантичний аналіз,
  еволюційна лінгвосинергетика.
  1. Домброван Т. І. Синергетична модель розвитку англійської мови: автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.02.04. / Т. І. Домброван; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2013. – С. 27.
  2. Жирмунский В.М. История немецкого языка / B. M. Жирмунский. – М. : Изд-во лит-ры на ин. языках, 1948. – С. 268–273.
  3. Земская Е.А. Словообразование как деятельность / Е. А. Земская. – М. : Наука, 1992. – C. 25.
  4. Князева Е.Н. Саморефлективная синергетика / Е. Н. Князева // Вопросы философии. – 2001. – №10. – С. 99–113.
  5. Лайонз Дж. Язык и лингвистика. Вводный курс / Дж. Лайонз. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 320 с.
  6. Shchyhlo L. The evolution of German abstract noun suffixes / L. V. Shchyhlo // Філологічні трактати. – 2016. – Том 8. – № 2. – C. 177–179.
  7. Shchyhlo L. The formation and evolution of suffixation in the sphere of German substantive word-formation / L. V. Shchyhlo // Філологічні трактати. – 2016. – Том 8. – № 3. – C. 78 80.

  Stekauer P. The Handbook of Word-formation / P. Stekauer, P. Lieber. – Springer, 2005. – C. 227.  https://doi.org/10.1007/1-4020-3596-9

 • Завантажити повну версію