Серебрянська І. М. Мовний образ освіти як ціннісний атрибут української мовної картини світу

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(1)-12 

 • Стаття присвячена актуальному фрагменту наіональної мовної свідомості – мовному образу освіти, що розглядається в контексті динамічних процесів у сучасній сфері освіти. У ній систематизовано погляди вітчизняних та закордонних науковців на мовну картину світу, визначено місце в ній мовного образу освіти з огляду на ціннісні орієнтири в суспільстві та мовну особистість.
  З’ясовано, що образ освіти в українській мові конструюється на основі органічного поєднання індивідуально-авторських поглядів і в той же час національного світосприйняття, а також лінгвістичних пошуків мовців.
  Мовний образ освіти передбачає мовну реалізацію сукупності концептів сфери освіти, які є підґрунтям для нього, це свого роду моделювання освітньої дійсності за допомогою мовних засобів. У кожного носія мови, колективу, нації під впливом екстралінгвальних чинників формується власний мовний образ, що інтегрується в систему мовно-естетичних знаків української культури. Мовний образ освіти акумулює всі значення лексичних одиниць та їх комбінацій, що репрезентують цю сферу в мові.
 • мовна картина світу, мовна особистість, цінність, мовний образ, освіта.
  1. Чупрій Л. Духовні цінності як основа відродження української нації [Електронний ресурс] / Л. Чупрій. – URL : http://sd.net.ua/2009/09/27/dukhovn_cnnost_jak_osnova_vdrodzhennja_ukransko_nac.html
  2. Кочетова Л. А. Лингвокультурные характеристики английского рекламного дискурса: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Л. А. Кочетова. – Волгоград, 1999. – 19 с.
  3. Духовні цінності українського народу / [Возняк С. М., Кононенко В. І., Кононенко І. В. та ін.]; за ред. В. І. Кононенко. – ІваноФранківськ : Плай, 1999. – 156 с.
  4. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава : Довікілля- К., 2006. – 716 с.
  5. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів [С. ЯЄрмоленко, С. П. Бибик, О.Г. Тодор]. – К. : Либідь, – 224 с.
  6. Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: нариси / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2007. – 262 с.
  7. Попова З. Д. Язык и национальная картина мира / З. Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж : Истоки, 2002. – 59 с.
  8. Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики / І. Б. Штерн. – К. : АтЕК, 1998. – 336 с.
  9. Гончарова Н. Н. Языковая картина мира как объект лингвистического описания / Н. Н. Гончарова // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. – – № 2. – С. 396–405.
  10. Голубовская И. А. Этнические особенности языковых картин мира / И. А. Голубовская. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2002. – 293 с.
  11. Лисиченко Л. А. Структура мовної картини світу // Мовознавство. – 2004. – №5–6. – С. 36–41.
  12. Маслова В. А. Лингвокультурология : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Маслова. – М. : Академия, 2001. – 208 с.
  13. Маслова В. А. Введение в когнитивную лигвистику : учеб пособие / В. А. Маслова. – 2-е изд., испр. – М. : Флинта ; Наука, 2006. – 296 с.
  14. Bartmiński J. Językowy obraz świata a spójność tekstu / J. Bartmiński, R. Tokarski // Teoria tekstu. Zbiór studiów / red. T. Dobrzyńska. – Wrocław, – S. 65–82.
  15. Grzegorczykowa R. Pojącie językowego obrazu swiata / R. Grzegorczykowa // Językowy obraz swiata ; pod red. J. Bartminskiego. – Lublin : UMCS, 1999. – S. 39–47.
  16. Гайдук Н. А.Еволюція лінгвістичних поглядів на поняття концепту як одиниці концептуальної картини світу / Н. А. Гайдук // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – 2015. – Вип. 13. – С. 43–51.
  17. Anusiewicz J. Problematyka językowego obrazu swiata w poglądach niektorych jęyzkoznawcow i filozofow niemieckich XX wieku / J. Anusiewicz // Językowy obraz swiata ; pod red. J. Bartminskiego. – Lublin : UMCS, 1999. – S. 261–291.
  18. Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира / [Б.А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др.] ; отв. ред. Б. А. Серебренников. – М. : Наука, 1988. – 216 с.
  19. Карасик В. И. Культурные доминанты в языке / В. И. Карасик // Языковая личность : культурные концепты : сб. науч. тр. – Волгоград – Архангельск : Перемена, 1996. – С. 3–16.
  20. Семенюк О. А. Основи теорії мовної комунікації : навч. пос. для студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – К. : Ін Юре, 2009. – 276 с. – URL: http://info-library.com/content/1450_Spivvidnoshennya_konceptyalnoi_movnoi_i_cinnisnoi_kartin_svity.html.
  21. Шведова Н. Ю. Теоретические результаты, полученные в работе над «Русским семантическим словарем» / Н. Ю. Шведова // Вопросы языкознания. – 1999. – № 1. – С. 3–16.
  22. Кононенко В. Мова і народна культура / В. Кононенко // Мовознавство. – – № 3. – С. 62–69.
  23. Хом’як О. Г. Мовна картина світу в функціонально-стилістичному дискурсі / О. Г. Хом’як // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика :  зб. наукових праць. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – Вип. 11. – 155 с.
  24. Щепанська Х. А. Мовний образ, концепт, вербальний символ та їх функціонування в художньому тексті / Х. А. Щепанська // Лінгвістичні дослідження. – 2012. – Вип. 33. – С. 66–71.
  25. Бавус Т. Мовний образ як компонент мовно-національної та індивідуально-авторської картин світу / Т.Бавус // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2016. – Вип. 63. – С. 242–247.
 • Завантажити повну версію