Серебрянська І. М. Медіаосвіта: семантична специфіка терміна в ціннісній системі координат інформаційного суспільства

DOI: https://doi.org/10.21272/Ftrk.2018.10(3)-11

 • Стаття присвячена аналізу семантичної структури поняття «медіаосвіта» на сучасному етапі розвитку освітньої галузі. Систематизовано найбільш поширені його дефініції, визначено розбіжності в розумінні медіаосвіти зарубіжними й вітчизняними педагогами, розмежовано поняття «медіаосвіта» і «медіаграмотність», визначено притаманні українській мові похідні неологізми. Приділено увагу спорідненим поняттям «медіапедагогіка», «медіадидактика», «медіакомпетентність», «медіавиховання»; смисловим зв’язкам поняття «медіаосвіта» з різними сферами суспільного життя, такими як освіта, медіасфера, техніка, право тощо; формулюванню ціннісних орієнтирів медіаосвіти в сучасному суспільстві.
  На основі компонентного аналізу слова медіаосвіта автор доходить висновку про необхідність уточнення значення терміна та його фіксації в лексикографічній практиці, створює цілісне уявлення про його денотат в мовній картині світу та загальне сприйняття медіаосвіти як інституту суспільного виховання.
 • медіаосвіта, термін, семантичне значення, цінність.
  1. Рень Л. В. Медіаосвіта як засіб формування медіакультури учнів [Електронний ресурс] / Л. В. Рень // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 115. – С. 208–21
  2. Серебрянська І. М. Поняття «енергозберігаюча освіта» в колі освітньої термінології / І. М. Серебрянська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингові комунікації та логістика у сфері технологій енергозбереження в Україні та світі». – Т. 2. – Дніпро, 2016. – С. 59–62.
  3. Серебрянська І. М. Термін вища освіта та його структурно-семантичний потенціал / І. М. Серебрянська // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. – Вип. 46/2. – Київ, 2016. – С. 149–155.
  4. Серебрянська І. М. Семантична диференціація номінацій осіб, які навчаються / І. М. Серебрянська // Мова та література у полікультурному просторі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : Львів, 10–11лютого 2017 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «Логос»», 2017. – С. 85–88.
  5. Медіаосвіта та медіаграмотність: короткий огляд / В. Іванов, О. Волошенюк, Л. Кульчинська. – Київ : АУП, ЦВП, 2011. – 58 с.
  6. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / [ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; за наук. ред. В. В. Різуна]. – Київ : Центр Вільної Преси, 2013. – 352 с.
  7. Feilitzen C. von. Media Education, Children’s Participation and Democracy // Feilitzen C. von. and Carlsson (Eds.) Children and Media: Image, Education, Participation. – Goteborg : UNESCO & NORDICOM, 1999. – P. 24–26.
  8. Спринчук Н. О. Медіаосвіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Н. О. Спринчук. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/eiron/2013/pdf/15.pdf
  9. Media Education. – Paris : UNESCO, 1984. – 211 p.
  10. Медіаосвіта [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/
  11. ФедоровА. Медіаосвіта школярів: цикл завдань [Електронний ресурс] / А. Федоров // Освіта.ua, 05.03.2008. – Режим  доступу : http://osvita.ua/school/method/technol/1863/05.04.2008
  12. Гуріненко І. Ю. Медіаосвіта як засіб професійної підготовки фахівця цивільного захисту / І. Ю. Гуріненко // Інформаційні та телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць / за ред. М.М. Козяра та Н. Г. Ничкало. – Ч. 1. – Львів : ЛДУ БЖД, 2009. – С. 181–184.
  13. Концепція впровадження медіа-освіти в Україні [Електронний ресурс] // Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. – Режим доступу : http://www.ispp.org.ua/news_44.htm
  14. ШариковА. В. Медиаобразование: мировой и отечественный опыт / А. В. Шариков. – Москва : Изд-во Академии педагогических наук, 1990. – 66 с.
  15. Кравченко Т. О. Сучасна медіаосвіта як новий етап розвитку освіти / Т. О. Кравченко // Філософія науки : традиції та інновації. – 2015. – № 2. – С. 36–45.
  16. Медиаобразование // Российская педагогическая энциклопедия / гл. ред. В. В. Давыдов. – Москва : Большая российская энциклопедия, 1993. – Т. 1. – С. 555.
  17. Психолого-педагогический словарь / сост. В.А. Мижериков ; ред. П. П. Пидкасистый. – Ростов : Феникс, 1998. – С. 241.
  18. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 206 с.
  19. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. – Київ : Педагогічна думка, 2001. – 363 с.
  20. Медіаосвіта як чинник підвищення якості освіти та засіб протистояння гуманітарної агресії [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень. Офіційне інтернет-представництво. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1795/
  21. КороченскийА. П. Пятая власть? Медиакритика в теории и практике журналистики / А. П. Корченский. – Ростов : Изд-во Ростов. гос. ун-та, 2003. – С. 187–188.
  22. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
  23. Литвин А. Завдання медіаосвіти в контексті підвищення якості професійної підготовки [Електронний ресурс] / А. Литвин. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pippo/2009_4/Lytvyn.htm
  24. Dorr A. Media Literacy / A. Dorr // International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Eds. N. J. Smelser & P. B. Baltes. – 14.  – Oxford, 2001.
  25. Медіаосвіта [Електронний ресурс] // Словник іншомовних соціокультурних термінів. Словопедія. – Режим доступу : org.ua/
  26. Потятинник Б. В. Масова журналістська освіта – а чому б ні? / Б. В. Потятинник // МедіаКритика : щоквартальний дайджест електроннного журналу. – Л. : ЗУМЦНЖ, 2005. – Ч. 10. – С. 7–10.
  27. Masterman L. A Rational for Media Education / L. Masterman // Media Literacy in the Information Age. – New Brunswick ; London : Transaction Publishers, 1997. – Р. 15–68.
  28. Пензай С. М. Медіаосвіта як процес розвитку й саморозвитку особистості сучасного школяра [Електронний ресурс] / С. М. Пензай // Освіта.ua, 03.11.2014. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/43755/
  29. Федоров А. Терминология медиаобразования [Электронный ресурс] / А. Федоров. – Режим доступа : http://www.mediaeducation.ru/publ/fedorov/terminy.htm
  30. Чемерис І. М. Формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань / І. М.Чемерис // Автореф. … канд. педаг. наук за спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Київ, 2008. – 24 с.
  31. Медіаосвіта соціальних педагогів / Автори-укладачі : Г. Я. Майборода, М. М. Матвійчук. Навчально-методичний посібник. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2014. – 90 с.
  32. Шабунова А. О. Вплив медіаосвіти на формування особистості в умовах інформаційного суспільства / А. О. Шабунова // Вісник НТУУ«КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наукових праць. – 2009. – №2(26). – С. 153–157.
  33. ЖилавскаяИ. В. Медиаобразование молодежной аудитории / И. В. Жилавская. – Томск : ТИИТ, 2009. – 322 с.
  34. McMahon B. Relevance and Rigour in Media Education. Keynote Presentation to the National Media Education Conference / B. McMahon. – Baltimore, 2003.
  35. Бойко С. Т. Медіаосвіта як складова професійної компетентності психолога в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / С. Т. Бойко // Вісник психології і педагогіки. – Вип. 9. – К., 2012. – Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua/
  36. ПензинС. Н. Кино и эстетическое воспитание: методологические проблемы / С. Н. Пензин. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1987. – 176 с.

   

 • Завантажити повну версію