Прокопенко А. В., Шевченко А. Перекладацькі інтерпретації фармацевтичних термінів: англо-українські відповідники

 • Стаття присвячена перекладацьким інтерпретаціям фармацевтичної термінології, особливостям перекладу цієї термінології, труднощам перекладу фармацевтичних термінів та пошуку англо-українських еквівалентів.
  Нині закордонні технології, обладнання та підходи в медицині, і зокрема, фармацевтиці, випереджають вітчизняні на багато років, велика кількість лікарських препаратів виробляється за кордоном. Відповідно, переклад фармацевтичних текстів займає важливе місце серед інших видів перекладу. Переклад текстів фармацевтичного спрямування можна вважати одним з найскладніших, адже фармацевтика є наукою, у якій точність та повнота викладу відіграють ключову роль. Фармацевтичний переклад не допускає помилок, неточностей в інтерпретації термінів або приблизності формулювань, адже спотворення сенсу вихідного тексту здатне привести до різних наслідків, навіть до нанесення шкоди здоров’ю.
  Проблеми перекладу фармацевтичної термінології з англійської мови на українську випливають з таких особливостей цієї сфери, як її вузькоспеціалізований характер, наявність латинських запозичень, невирішене питання гармонізації фармакопей різних країн, відсутності в українській мові однозначної термінологічної системи для позначення низки ключових понять в галузі стандартизації та контролю якості лікарських засобів.
  Перекладач, який працює в цій сфері має добре знати професійні терміни, що вживаються у мові оригіналу та мові перекладу, розбиратися в абревіатурах і вміти перекладати з латинської мови, володіти високим рівнем компетенції у фармацевтиці, мати значний досвід перекладацької діяльності та чітко дотримуватися норм мови, на яку перекладається термін. Все це допоможе подолати проблеми комунікації між фахівцями в міжнародній практиці. Вищеописаний факт підтверджує актуальність запропонованої проблеми.
 • фармацевтичні терміни, транскодування, описовий переклад, контекстуальна заміна, конкретизація, узагальнення, лексичні додавання, калькування.
 • 1. Стасюк Т. В. Нові тенденції розвитку термінознавства: здобутки міжнародної наукової групи Р. Теммерман / Т. В. Стасюк // Термінологічний вісник: Збірник наукових праць / Відп. ред. В. Л. Іващенко. – Київ : Інститут української мови НАНУ, 2013. – Вип. 2 (1). – 14 с.
  2. Моисеев А. И. К определению термина в словарях / А. И. Моисеев. – Москва : Наука, 1976. – 89 с.
  3. Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. Изд. 2-е / В. М. Лейчик. – Москва : КомКнига, 2006. – 216 с.
  4. Виноградов В. В. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии / В. В. Виноградов // Изб. труды. Исследования по русской грамматике. – Mосква : Наука, 1975. – 186 с.
  5. Чернявский М. Н. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии / М. Н. Чернявский. – Москва, 2002. – 448 с.
  6. К вопросу о гармонизации фармацевтической терминологии / [А. Н. Миронов, Н. Д. Бунятян, Е. И. Саканян, О. Н. Губарева, А. А. Матюшин]. // Ведомости научного центра экспертизы средств медицинского применения. – № 2. – 2013. – С. 33–35.
  7. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2001. – 117 с.
  8. Горелик П. Л. Лингвострановедческие особенности перевода медицинских рецептов с английского языка на русский / П. Л. Горелик // Вестник Академии энциклопедических наук. – 2014. – № 3. – С. 60–63.
  9. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В. І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2001. – 562 с.
  10. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение / В. Н. Комиссаров. – Москва : ЭТС, 2002. – 187 с.
 • Завантажити повну версію