Прокопенко А. В., Картава К. Р. Ідіоми з негативною конотацією в сучасних англомовних рок-піснях: перекладацький аспект

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(1)-11 

 • Стаття присвячена дослідженню методів перекладу ідіом з негативною конотацією в англомовному пісенному дискурсі. Емоції вивчаються як соціальний та психологічний феномен. У цьому дослідженні вивчається термін “емоційно-забарвлена лексика”, його особливості та функціональне значення в пісенному дискурсі. Стаття описує визначення та розрізнення понять “денотація” та “конотація”, що є важливим для розуміння значення слів у пісенних текстах. У статті звертається увага на вираження емоцій в піснях шляхом використання лексичних засобів. Вказані особливості перекладу ідіом з негативною конотацією у рок-піснях. Проаналізовано основні способи перекладу ідіом та перекладацькі трансформації, які застосовуються при адекватному перекладі ідіом з негативною конотацією. Результати цього дослідження довели, що головною особливістю пісенного дискурсу є експресивність та єдиної моделі для перекладу ідіом з негативною конотацією не існує.
 • емоційно-забарвлені слова, експресивна лексика, негативна конотація, денотація, еквівалентність, адекватність, ідіома.
  1. Анохин П. К. Эмоции / Пётр Кузьмич Анохин // Психология эмоций : Тексты. – Москва, 1984. – 288 с.
  2. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка / Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. Морозова. – Москва : Дрофа, 2000. – 288 c.
  3. Выготский Л.С. Психология искусства / Лев Семенович Выготский. – 3-е изд. – Москва : Искусство, 1986. – 573 с.
  4. Вудвортс Р. Выражение эмоций / Роберт Вудвортс // Экспериментальная психология. – Москва, 1950. – 795 c.
  5. Дружинин В. Е. Психология эмоций, чувств, воли / В. Е. Дружинин. – Москва : ТЦ Сфера, 2003.
  6. Изард К. Э. Психология эмоций / К.Э. Изард. – Санкт-Петербург : Издательство “Питер”, 1999. – 464 с.
  7. Калита А.А. Динаміка зміни інтонаційної структури англійського емоційного висловлювання / А. А. Калита // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – – № 461. – С. 92–99.
  8. Красавский Н.А. Эмоциональные концепты немецкой и русской лингвокультурах / Н. А. Красавский. – Волгоград : Перемена, 2001. – 495 с.
  9. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://flogiston.ru/library/leontev.
  10. Лінгво-лабораторія “Амальгама” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.amalgama-lab.com/songs/n/nickelback /someday.html.
  11. Лінгво-лабораторія “Амальгама” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.amalgama-lab.com/songs/q/queen/another_ one_bites_the_dust.html.
  12. Лінгво-лабораторія “Амальгама” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://en.lyrsense.com/queen/another_one_bites_the_ dust.
  13. Лінгво-лабораторія “Амальгама” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.amalgama-lab.com/songs/q/queen/we_are_ the_champions.html.
  14. Лінгво-лабораторія “Амальгама” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://en.lyrsense.com/queen/we_are_the_champions#v2.
  15. Приходько А. И. Проблемы эмоций в зарубежной социальной психологии / Анна Ильинична Приходько // Вопросы психологии. – 2009. – № 1. – С. 141–
  16. Симонов П. В. Теория емоций [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.scorcher.ru/neuro/science/emotion/simonov.php.
  17. Стилистически окрашенная лексика [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://videotutor-ru/uchenikam/teoriya/334leksikaogranichenn ogoupotrebleniya.html.
  18. Филиппов А.В. К проблеме лексической коннотации / А. В. Филиппов // Вопросы языкознания. – 1978. – № 1. – С. 60.
  19. Шаховский В. И. Что такое лингвистика эмоций. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://tverlingua.ru/archive/ 012/3_ shakhovsky.pdf.
  20. Эквивалентность и адекватность [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/shveyz /ppdf.
  21. Cambridge [Electronic resource]. – Access mode : https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/turn-the-tables-on-sb.
 • Завантажити повну версію