Попова О. В., Приходько Н. А., Спаська A. Конкатенація граматичного та лексичного складників у політичному дискурсі США

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-11

 • Стаття присвячена дослідженню граматичних та лексичних складників політичного дискурсу США,
  їх конкатенації та взаємозалежності в рамках цього дискурсу. Як лексичні, так і граматичні
  характеристики політичного дискурсу США слугують досягненню основної мети політичного дискурсу –
  маніпуляція електоратом, а звідси і організація театральної вистави для його реципієнтів, тобто, все того
  ж електорату.
  Мета дослідження – не лише виявити основні лексичні та граматичні характеристики політичного
  дискурсу США, а й довести їх взаємозалежність та взаємодоповнюваність при творенні все того ж
  політичного дискурсу для досягнення головної його мети – театральності, що відображає соціальні
  потреби та відповідає тим потребам. Окрім звернення до стратегії театральності у політичному
  дискурсі США, дослідження спрямовано на виокремлення основних морфологічних та синтаксичних
  характеристик цієї стратегії як інструменту стилістичної організації тексту, який належить до
  політичного дискурсу США. Здійсненню поставлених цілей сприяли наступні методи дослідження: лексико-
  граматичний аналіз, синтаксичний аналіз, стилістичний аналіз, прагматичний аналіз.
  Стаття написана в рамках теми дослідження «Механізми впливу інститутів громадського
  суспільства на євроінтеграційні процеси в Україні» № 15.01.10-02.16/18.ЗП.
 • граматичний компонент, комунікативна стратегія, конкатенація, лексичний
  компонент, маніпуляція, політичний дискурс, стратегія театральності.
  1. Charteris-Black J. Analysing Political Speeches: Rhetoric, Discourse and Metaphor / Jonathan Charteris-Black. – Palgrave Macmillan, 2013. – 296 p.
  2. ДемьянковВ. З. Политический дискурс как предмет политологической филологии / В. З. Демьянков // Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования. – 2002. – №  –
   С. 32–43.
  3. Попова О. В. Передвиборчий дискурс США в динаміці англійської мови середини XX – початку XXI століть : дис. … кандидата філол. наук : 10.02.04 / Олена Володимирівна Попова [Електронний ресурс]. – Суми, 2014. – 252 с. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36099.
  4. ХализевВ. Е. Драма как род литературы. Поэтика, генезис функционирования / В. Е. Хализев. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1986. – 260 с.
  5. ШестопалО. Г. Театральність як перцептивна категорія у контексті сучасних міждисциплінарних досліджень [Електронний ресурс] / О. Г. Шестопал // Літературознавчі студії. – 2013. – Режим доступу : http://philology.knu.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2013_37_2/436_442.pdf.
  6. Trump’s statement to the United Nations General Assembly on Sept. 19, 2017 [Електронний ресурс] / Politico Staff. – Режим доступу : https://www.politico.com/story/2017/09/19/trump-un-speech-2017-full-text-transcript-242879.
  7. Remarks of President Donald J. Trump Inaugural Address [Електронний ресурс] / White House. – Режим доступу : https://www.whitehouse.gov/inaugural-address summit.
  8. ЛосєваІ. В. Мовностилістичні особливості політичної полеміки кандидатів у президенти США (на матеріалі інтернет-дискурсу) : дис. …. кандидата філол. наук : 10.02.04 / Ірина Вікторівна Лосєва. – Львів, 2016. – 261 с.
  9. Trump’s speech in Warsaw [Електронний ресурс] / CNN Politics. – Режим доступу : http://edition.cnn.com/2017/07/06/politics/trump-speech-poland-transcript/index.html.
  10. Hillary Clinton’s concession speech full transcript : 2016 presidential election [Електронний ресурс] /
   – Режим доступу : https://www.vox.com/2016/11/9/13570328/hillary-clinton-concession-speech-full-transcript-2016-presidential-election.
  11. ЧетвертакЄ. О. Вербалізація нацональної ідентичності США в англомовному політичному дискурсі : дис. … кандидата філол. наук : 10.02.04 / Євгенія Олександрівна Четвертак. – Запоріжжя, 2016. – 237 с.
  12. President Trump’s extraordinary Christmas speech [Електронний ресурс] / Life Site. – Режим доступу : https://www.lifesitenews.com/news/jesus-birth-changed-the-course-of-human-history-trumps-extraordinary-2017-c.
  13. Obama at HRC Dinner: GOP Presidential Candidates Must ‘Stand Up’ For Gay Soldiers [Електронний ресурс] / Think Progress. – Режим доступу : https://thinkprogress.org/obama-at-hrc-dinner-gop-presidential-candidates-must-stand-up-for-gay-soldiers-6d2f48be13b4/.
  14. НикифороваО. О. Дискредитация противника в парламентских дебатах [Електронний ресурс] / О. О. Никифорова // Политическая лингвистика. – 2013. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/diskreditatsiya-protivnika-v-parlamentskih-debatah.
  15. Popova Y. Grammatical and lexical constituent of pre-election discourse / Y. V. Popova,
   N. A. Prykhodko, Y. V. Yemelyanova // Middle-East Journal of Scientific Research. – 2014. – № 19 (1). – С. 48–51. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33923
 • Завантажити повну версію