Попова О. В., Арошидзе Н., Стовпак О. С. Переклад біблеїзмів та вульгаризмів у передвиборчому дискурсі США

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(1)-10 

 • Завдяки потужній демократизації та глобалізації сучасного суспільства передвиборчий дискурс набуває неабиякого розповсюдження та популярності. До поля зору лінгвістів потрапляють найрізноманітніші сторони передвиборчого дискурсу. Дана стаття присвячена вивченню лексичного наповнення передвиборчого дискурсу США, і безпосередньо, вживанню біблеїзмів та вульгаризмів в ньому. Ці дві лексико-семантичні групи є полярно протилежними за своїм значенням та конотативним забарвленням, а відтак, переслідують абсолютно різні іллокутивні цілі, маючи відмінний перлокутивний ефект.
  На особливу увагу заслуговує застосування біблеїзмів та вульгаризмів у передвиборчому дискурсі США, адже, з одного боку, популярність політики, як такої, та передвиборчих агітацій, безпосередньо, сприяє популяризації лексико-граматичного матеріалу, що вживається адресантом у даному мовному середовищі. З іншого боку, саме політична значущість США на міжнародній арені сприяє популяризації сказаного американськими політиками вже за межами країни, а звідси, вимагає перекладу, добору лексико-семантичних відповідників у мові перекладу. Переклад біблеїзмів та вульгаризмів, застосування необхідних перекладацьких трансформацій, які б сприяли виконанню адекватного перекладу, представляють собою предмет даного дослідження. Стаття написана в рамках теми дослідження «Механізми впливу інститутів громадського суспільства на євроінтеграційні процеси в Україні» №15.01.10-02.16/18.ЗП.
 • авторська інтенція, біблеїзми, вульгаризми, комунікативна ситуація, контекстуальний відповідник, передвиборчий дискурс, перекладацька трансформація
  1. Переверзев Е.В. Политический дискурс : многопараметральная модель / Е. В. Переверзев, Е. А. Кожемякин // Вестник ВГУ, Серия : Лингвистика и межкультурная коммуникация. – Белгород, 2008. – № – С. 76.
  2. Четайкіна В. Біблеїзми в промовах американських президентів кінця двадцятого та початку двадцять першого століття / В. Четайкіна // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2016. – Вип. 23. – С. 18–25.
  3. Anderson L. G. Bad Language / L. G.Anderson, P. Trudgil. – Oxford : Basil Blackwell LTD., Bailey L.A., 1990. – 230 p.
  4. Grochowski M. Słownik polskich przeklenstw i wulgaryzmów. – Warszawa : Wydawnytstvo Naukowe PWN, 2002. – 186 p.
  5. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Московский лицей, 1996. – 208 с.
  6. Барак Обама біля мікрофона. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://studway.com.ua/barak-obama/.
  7. Гай-Нижник П. Декларація незалежності Сполучених Штатів Америки. Архівні документи. Світова історія. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.hainyzhnyk.in.ua/doc2/1776%20(07)%2004.
   php
   .
  8. English Oxford Living Dictionaries. [Electronic resource] / Access mode : https://en.oxforddictionaries.com/
   definition/reaffirm
   .
  9. Academic Dictionaries and Encyclopedias. English World Dictionary. [Electronic resource] / Access mode : http://world_en.enacademic.com/24075.
  10. Словник української мови: в 11 томах. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://sum.in.ua/s/obdarovuvaty.
  11. King James Bible [Electronic resource] / Access mode : https://www.kingjamesbibleonline.org/1-Corinthians-13-11/.
  12. 20 скандальних висловлювань Дональда Трампа. [Електронний ресурс] / Режим доступу : https://ukr.media/politics/270968/.
  13. Климків Є. М. Фразеологічні засоби вираження релігійного складника в англійській національній свідомості / Є. М. Климків // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 34. – С. 91–96. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_34_31.
 • Завантажити повну версію