Полховська М. В. Лінгвопрагматичні особливості організації сучасного англомовного політичного дискурсу (на матеріалі публічних виступів Д. Трампа)

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(1)-09 

 • У статті розглядається англомовний політичний дискурс і досліджуються лінгвопрагматичні характеристики політичних промов на прикладі публічного виступу Президента США Дональда Трампа на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Проведений аналіз свідчить про високий прагматичний потенціал використання стратегій і тактик для виконання головних функцій політичного дискурсу – спонукальної і маніпулятивної. Встановлено, що основними стратегіями і тактиками у промовах Д. Трампа є стратегія саморепрезентації, стратегія критики діяльності опонента, агітаційна стратегія, які реалізуються через тактику кооперації, тактику атаки, тактику заклику до позитивних змін.
 • політичний дискурс, політична промова, комунікативні тактики та стратегії.
  1. Арутюнова Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова [Электронный ресурс] // Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – Режим доступа : http://tapemark.narod.ru/les/136g.html
  2. Чантуридзе Ю. М. Афроамериканский политический дискурс : когнитивный, лингвокульторолический и риторический аспекты : диc. … канд. филол. наук : спец. 02.04 / Юлия Михайловна Чантуридзе. – Москва, 2015. – 187 с.
  3. Баранов А. Н. Парламентские дебаты: традиции и новации / А. Н. Баранов, Е. Г. Казакевич. – М. : Знание, 1991. – 63 с.
  4. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса / Е. И. Шейгал. – М. : ИТДГК “Гнозис”, 2004. –
   326 с.
  5. Демьянков В. З. Политический дискурс как предмет политологической филологии / В. З. Демьянков // Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования. – М. : ИНИОН РАН, 2002. – № 3. – С. 32‑43.
  6. Славова Л. Л. Мовна особистість політика: когнітивно-дискурсивний аспект : монографія /
   Л. Л. Славова. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – 358 с.
  7. Соловей Г.С. Політична лексика в текстах політичних заяв: перекладацький та перекладознавчий аспекти / Г. С. Соловей // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Лінгвістика. – 2009. – Вип. 9. – С. 387–391.
  8. Кондратенко Н. В. Лінгвопрагматичні аспекти дослідження політичної комунікації в українському мовознавстві / Н. В. Кондратенко // Вісник ОНУ. Сер. Філологія. – 2015. – Т. 20, Вип. 2(12). – С. 144 –149.
  9. Промова президента США Д. Трампа на Генеральній Асамблеї ООН – Режим доступу : https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/9/19/16333290/trump-full-speech-transcript-un-general-assembly
  10. Почепцов Г. Г. Избранние труди по лингвистике : монография / Г.Г.  Почепцов. – Харків : ХНУ
   им. В. Н. Каразина, 2009. – 556 с.
  11. Полховська М. В. Екзистенційні речення в ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти : дис. … канд. філол. наук : спец. 02.04 / Марина Володимирівна Полховська. – Харків, 2009. – 209 с.
 • Завантажити повну версію