Подолкова С. В. Принципи аналізу науково-технічних текстів

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-12

 • Інтенсифікація обміну науково-технічною інформацією актуалізує проблему забезпечення
  ефективності її надання. У статті надається классифікація науково-технічних текстів, основним
  критерієм якої є комунікативна настанова тексту. Детальний аналіз епістемічних та мовних засобів
  впливу на адресатів, притаманних текстам вказаного жанру, показує, що комунікативна функція науково-
  технічних текстів – функція повідомлення – визначає підбір лінгвістичних засобів та структурну
  організацію досліджуваних текстів. Надання чіткої та розгорнутої фактуальної інформації,
  використання термінів та темінологічних словосполучень, пасивних дієслівних конструкцій, простих
  двоскладних речень з переліком і однорідними членами, складнопідрядних речень з декількома послідовно
  підпорядкованими підрядними є засобами реалізаціїї комунікативно-прагматичної настанови автора.
  Результати дослідження підтверджують, що структурні та композиційні особливості науково-технічних
  текстів, точні визначення та чітка організація викладення матеріалу також спрямовані на досягнення
  основної мети – ефективного повідомлення наукової інформації.
 • науково-технічний текст, комунікативно-прагматична настанова, фактуальна
  інформація, терміни, термінологічні словосполучення, комунікативна функція.
  1. Ейгер Г. В. К построению и типологии текстов / Г. В. Ейгер, В. Л. Юхт // Лингвистика текста : Материалы научной конференции. – М., 1974. – C. 101 ̶ 112.
  2. Гаузенблаз К. О характере и классификации речевых произведений / К. Гаузенблаз // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс. – 1978. – Вып.8. – С. 57–78.
  3. Стилистика английского языка / А. Н. Мороховский, О. П., Воробьева Н И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. –
   К. : Вища школа, 1991. – 273 с.
  4. ПфютцеМ. О коммуникативно-функциональном методе анализа монологического текста-рассуждения в обучении иностранным языкам / М. Пфютце, Д. Блей  // Лингвистика текста и методика преподавания иностранных языков. – К. : Вища школа. – 1981. – С. 144–154.
  5. Научно-технический перевод / Ю. В. Ванников, Л. М. Кудряшова, Ю. Н. Марчук, Б.Д. Тихомиров, И. И. Убин, А. Я. Шайкевич / Под. ред Ю. Н. Марчука. – М. : Наука, 1987. – 140 с.
  6. Glinz H. Soziologisches im Kernbereich der Linguistik. Skizze einer Textteorie / H Glinz. // Sprach und Gesellschaft. Düsseldorf, 1971. – Bd. 13.
  7. Gniffke-Hubrig Ch. Textorten. Erarbeitung einer Typologie von Gebrauchstexten in der 11. Klasse des Gymnasiums /
   Ch. Gniffke-Hubrig // Der Deutchunterricht, 1972. – § 24. – S. 39–52.
  8. Кузнецов В. Г. Функциональные стили современного английского языка / В. Г. Кузнецов. – М. : Высшая школа, 1991. – 160 с.
  9. Теоретическая грамматика современного английского языка / И. П. Иванова, В. В. Бурлакова, Г. Г. Почепцов. – М.: Высшая школа, 1981. – 285 с.
  10. Подолкова С. В. Средства реализации коммуникативности в научно-технических текстах (на материале текстов технической рекламы и аннотаций научно-экспериментальных статей) / С. В. Подолкова. – дис… канд. филол. наук : 10.02.04. – Харьков, 2001. – 200 с.
  11. Сенкевич М. П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений /
   М. П.. Сенкевич – М., 1976. – 263 с.
 • Завантажити повну версію