Пазюк Р. Система тропів у поезії Богдана Лепкого першого періоду поетичної творчості (1890–1899 рр.)

  • У статті проаналізовано поетичний спадок Б. Лепкого першого періоду творчості (1890–1899 рр.) в аспекті тропіки. Термін ,,троп” як родове поняття в сучасному літературознавстві не дискутується, у той же час його видове розмаїття досі не має єдиного підходу до вивчення. Для комплексного аналізу віршів Б. Лепкого за основу взята класифікація, запропонована А. Ткаченком, яка видається найбільш логічною та деталізованою. Суперечливі аспекти доповнені твердженнями інших науковців. Результати статистичного обстеження металогічної мови Б. Лепкого засвідчують, що її основу становлять порівняння та метафори. Останні переважно утворені шляхом перенесення ознаки з ,,живого” на ,,неживе”. Епітетні пари здебільшого представлені загальновживаними (фольклорними) зразками, однак фіксуємо й приклади оказіональних конструкцій. Найменш продуктивними у доробку поета виявились метонімія та гіпербола. Іронічне мовлення Б. Лепкий апробував лише один раз. Загалом можна стверджувати про добре чуття мови у поета та майстерне використання її семантичного потенціалу.
  • Богдан Лепкий, троп, порівняння, епітет, метафора, метонімія, іронія, ауксесис, мейозис.
  • Завантажити повну версію