Матвєєва Т. С. Хроноплощина великої епіки Панаса Мирного: специфіка оприявнення

  • Об’єктом дослідження в статті є особливості оприявнення часового складника художньої моделі світу, сконструйованої великою епікою Панаса Мирного: соціально-побутовими романними ескізами «Рід», «Родина Бородаїв», «Як ведеться, так і живеться», соціально-психологічними романами «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (написаний у співавторстві з І. Біликом), «Повія». Відповідно, предмет студії ‒ специфіка взаємодії минулого, теперішнього, майбутнього часу (мозаїчність сюжету, лінеарність/дискретність, розтягування/ущільнення часу; абсолютизація нищення перспективи самореалізації для людини в соціально структурованому суспільстві). Окремий аспект вивчення – ретроспекції ‒ фольклорно-етнографічні й соціально-побутові, їхня роль у показі етапів харáктерного дорослішання чи мізернення за допомогою прийому або послідовного викладу, або «один день і ціле життя» як віддзеркалення зламних моментів життєпису. Також ідеться про відмінності відтворення часу в творах різної естетики світобачення: готичної, романтичної, реалістичної – від часових контрастів до абсолюту особистісної нівеляції. Виділено наскрізний образ-символ часу – «безчасся», що пов’язано зі зверненням митців до зображення соціальних конфліктів і психологічних деформацій персонажів-маргіналів. Основний прийом уведення такого образу в смислову тканину тексту – градація, яка, своєю чергою, часто обігрується як оксюморон. Це уможливлює для митця панорамне зображення дійсності та людини в ній, показ процесу духовного вивищення чи деформації (частіше) в умовах посилюваної контроверзи з об’єктивними обставинами й власним внутрішнім світом.
    Теоретична значущість і новизна роботи об’єктивуються способом розгляду художнього матеріалу: індуктивно-дедуктивним в осягненні одного з ключових елементів моделі світу – антропологічного часу.
    Перспектива такого вивчення великої епіки (як і будь-якого іншого жанру) окремого митця й особливостей її розвитку в літературному процесі загалом убачається в можливості поглибити й об’єктивувати уявлення про змодельований світ як цілість.
  • Панас Мирний, роман, модель світу, час.
  • Завантажити повну версію