Литвинко О. А. Феномен детермінологізації (на матеріалі сучасної англійської термінологічної підсистеми машинобудування)

  • Стаття присвячена вивченню проблеми детермінологізації у сучасній англійській термінологічній підсистемі машинобудування. Актуальність дослідження зумовлена провідною роллю науково-технічної терміносистеми в англомовній фаховій комунікації. Метою цієї статті є вивчення проблеми детермінологізації у зазначеній термінологічній підсистемі. Детермінологізація – явище стале і активне для сучасного стану мови. Вона висвітлює постійний процес взаємодії термінологічної і загальновживаної лексики. Аналіз словникових статей свідчить про те, що значну частину довідників нових слів складають детермінологізовані терміноодиниці. Вони зазвичай виникають на підґрунті номенклатури і технічних термінів. В результаті дослідження було визначено, що поза межами термінологічного поля лексичні одиниці втрачають ознаки “ідеального” терміна і набувають, емоційності та експресивності.
  • термінологія машинобудування, детермінологізція, термінологічне поле, підсистема, переносне значення, фразеологізм, терминология машиностроения, детерминологизация, терминологическое поле, подсистема, переносное значение, фразеологизм, mechanical engineering terminology, determinologization, terminological field, subsystem, figurative meaning, phraseologism
  • Завантажити повну версію