Лагдан С. П. Структурні моделі аналітичних термінів із компонентом «вагон» (на матеріалі термінології залізничного транспорту)

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-09 

 • Серед способів творення галузевих термінів найбільш поширеним є синтаксичний. Перевага
  термінологічних словосполучень над термінами-словами полягає в їх здатності виражати
  більш складні поняття. У статті термінологічні словосполучення галузі залізничного
  транспорту проаналізовані в новому ракурсі. Досліджені структурні моделі аналітичних
  термінів із компонентом «вагон», серед яких виділені найбільш продуктивні.
  В аналітичних термінах компонент «вагон» виступає або головним словом, ядром
  словосполучення, або залежним словом. Проте позиція компонента може змінюватися під час
  творення словосполучень вищого порядку. За структурою аналітичні терміни бувають дво-,
  три-, чотири- й багатокомпонентні. Найбільш поширеними є дво- і трикомпонентні терміни.
  Для двокомпонентних термінів із лексемою «вагон» у головній позиції найпродуктивнішою є
  модель «прикметник (дієприкметник) + іменник». Двокомпонентні терміни з лексемою «вагон»
  у залежній позиції творяться виключно за моделлю «іменник + іменник». Серед
  трикомпонентних переважають терміни з лексемою «вагон» у залежній позиції.
  Продуктивними моделями їх творення є «прикметник + іменник + іменник» та «іменник +
  іменник + іменник».
  Продуктивність компонента «вагон» у термінотворенні пояснюється тим, що він
  належить до вузькоспеціальних термінів і позначає один з основних залізничних транспортних
  засобів.
 • компонент «вагон», термінологічні словосполучення, структурна модель,
  іменник, прикметник.
  DOI: 10.21272/Ftrk.2018.10(2)-09
  1. Українське термінознавство: підручник / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.
  2. Гаращенко Л. Б. Багатокомпонентні термінологічні одиниці загальнотехнічної терміносистеми /
   Л. Б. Гаращенко // Термінологічний вісник: збірник наукових праць / Відп. ред. В. Л. Іващенко. – К. : Ін-т укр. мови НАНУ, 2013. – Вип. 2 (2). – С. 65‑71.
  3. Дорошенко С. Українська термінологія нафтогазової промисловості: становлення і розвиток: монографія / С. Дорошенко. – Полтава: Вид-во ПолтНТУ, 2013. – 139 с.
  4. Жукова О. Т. Синтаксичний спосіб творення термінів галузі залізничного транспорту / О. Т. Жукова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – 2015. – № 15, Т. 1. –
   С. 32-34.
  5. Рибенок В. В. Граматична структура аналітичних номінацій у залізничній термінології (на матеріалі української мови) / В. В. Рибенок // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. – Вип. 36. – С. 67‑70.
  6. Малий російсько-український словник залізничних термінів. – К .: Транспорт України, 1992. – 48 с.
  7. Російсько-український словник залізничних термінів / [укл. Л. П. Ватуля, В. С. Фоменко; за ред. Ю. В. Соболева]. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Транспорт України, 2000. – 484 с.
  8. Російсько-український термінологічний словник: Вагони та вагонне господарство. Локомотиви / [укл. Б. Є. Боднар, О. О. Бочарова, В. В. Колбун]. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2005. – 163 с.
  9. Технический железнодорожный словарь [Электронный ресурс] / [Н. Н. Васильев и др.]. – М., 1941. – URL: http://enc-dic.com/railway. – Дата доступа: 10-20.04.2018.
  10. Словник основних транспортних і суміжних термінів / [укл. Б. І. Торопов]. – К. : Державний економіко-технологічний університет транспорту, НВО ГІПРОТРАНС, 2013. – 200 с.
  11. Корнійчук М. П. Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту: у 2-х ч.: підручник / М. П. Корнійчук, Н. В. Липовець, Д. О. Шамрай. – К. : Дельта, 2006-2007. – Ч. 1 (розділи 1-6). – 2006. – 500 с.
  12. Корнійчук М. П. Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту: у 2-х ч.: підручник / М. П. Корнійчук, Н. В. Липовець, Д. О. Шамрай. – К. : Дельта, 2006-2007.– 2007. – Ч. 2 (розділи 7-14). – 424 с.
 • Завантажити повну версію