Куліш В. С., Завгородня О. М. Збереження сугестивного потенціалу в англомовному рекламному дискурсі: перекладацький аспект

 • У статті проаналізовано сугестивний потенціал в англомовному рекламному дискурсі. Рекламний дискурс розглядається як результат процесу взаємодії комунікантів у соціокультурному контексті. Він є складним комунікативним явищем, що включає інформацію про комунікантів, знання процесів творення і сприйняття текстів, соціальний контекст. В свою чергу, реклама є одним із найвпливовіших засобів масової інформації, який не тільки виконує свою економічну функцію, а також розвивається як елемент масової культури. Увага фокусується на лексичних елементах, що актуалізують сугестію в рекламних текстах. Під психологічною сугестією розуміємо різні форми емоційно- забарвленого вербального і невербального впливу на людину з метою створення в неї певного стану (у тому числі спонукання до певних дій). Вербалізація сугестивного ефекту відбувається за рахунок лінгвальних та екстралінгвальних засобів. Лінгвальні компоненти сугестивного потенціалу представлені взаємодією мовних одиниць, а екстралінгвальні – кінемами писемної мови (зображувальні елементи, шрифт, спосіб розміщення знаків на площині сторінки). Переклад рекламного тексту є процесом інтерпретації основних елементів навіювання, що характеризується необхідністю врахування не тільки специфіки обох мов, але і сугестивного ефекту, який цей текст повинен передати споживачеві. З точки зору перекладацького аспекту, валідним є аналіз лексико-семантичних трансформацій для збереження ефекту навіювання. Було відокремлено такі методи перекладу рекламних текстів, які допомагають зберегти сугестивний потенціал: прямий переклад, відсутність перекладу, адаптація, ревізія. Лексико-семантичні перетворення в перекладі дозволяють адаптувати будь-який текст до мови перекладу і досягти максимального ефекту відтворення оригінального повідомлення та збереження його сугестивного потенціалу. Вивчення рекламних текстів має враховувати динаміку рекламних повідомлень з плином часу.
 • рекламний дискурс, рекламні тексти, сугестивний потенціал, перекладацький аспект, лексико-семантичні трансформації, коммунікація
 • 1. Порпуліт О. О. Критерії оцінки якості перекладу рекламного тексту / O. О. Порпуліт. – О. : Астропринт, 2009. – С. 161–171.
  2. Кохтев Н. Слово в рекламе / Н. Кохтев. – М. : Экономика, 1978. – 232 с.
  3. Hawkins D. The Effects of Subliminal Stimulation on Drive Level and Brand Preference / D. Hawkins // Journal of Marketing Research, 1970. – 7, № 8. – 422 p.
  4. Трофімов Ю.Л., Гончарук П. А. та ін. Психологія : підручник; за ред. Ю. Л. Трофімова. – 2-ге вид. стереотип. – К. : Либідь, 2000. – 558 с.
  5. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации / А. Д. Белова. – Киев. гос. ун-т им. Т. Шевченко. – Киев : КГУ, 1997. – 300 с.
  6. Крутько Т.В. Англомовна реклама у віртуальному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Крутько Тетяна Валеріївна. – Х., 2006. – 216 с.
  7. Miche Bag [Electronic resource] // Miche. – Access mode : https://www.miche-bag.eu. – (02.10.2018).
  8. Gucci [Electronic resource] // Gucci. – Access mode : https://www.gucci.com/uk/en_gb. – (03.10.2018).
  9. Науменко Л. П. Практичний курс перекладу з англійської мови на українську: навч. посіб. / Л. П. Науменко, А. Гордєєва. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 138 с.
  10. Orange [Electronic resource] // Orange. – Access mode : https://ee.co.uk/orange. – (02.10.2018).
  11. McDonald’s [Electronic resource] // McDonald’s. – Access mode : https://www.mcdonalds.com/us/en-us.html. – (04.10.2018).
  12. Dove [Electronic resource] // Dove. – Access mode : http://www.dove.com/us/en/washing-and-bathing/body-wash/go-fresh-cool-moisture-body-wash.html. – (05.10.2018).
  13. Volkswagen [Electronic resource] // Volkswagen. – Access mode : https://www.volkswagen.com. – (03.10.2018).
  14. Zooplus [Electronic resource] // Zooplus. – Access mode : https://www.zooplus.co.uk/shop/dogs. – (01.10.2018).
  15. Maybelline [Electronic resource] // Maybelline. – Access mode : https://www.maybelline.co.uk. – (04.10.2018).
 • Завантажити повну версію