Ковалик Н. В. Семантична категоризація значення та смислу в контексті мовної картини світу

  • Стаття присвячена огляду концепцій, думок та ідей у дослідженні значення слова в контексті мовної картини світу. Розглянуто основні аспекти вивчення лексико-семантичного складу мови. Проаналізовано основні напрями у розвитку вчення про значення слова, а також процеси виокремлення смислу в значенні слова. Обґрунтовано семантичну категоризацію значення та смислу в контексті мовної картини світу.
  • мовна картина світу, значення, смисл, поняття, інваріант, широка генералізація, інтеріоризація слова, лексико-семантична система мови, семантична диференційна ознака, linguistic picture of the world, word meaning, sense, concept, wide generalization, word іnteriorisation, lexical and semantic system of language, semantic differential feature, языковая картина мира, значение, смысл, понятие, широкая генерализация, интериоризация слова, лексико-семантическая система языка, семантический дифференциальный признак,
  • Завантажити повну версію