Косович О. В. Принципи та шляхи термiнологiчної неологiї.

  • Статтю присвячено неологiзацiйним процесам у сучасній французькій мовi, функціонуванню термінологічних неологізмів у комп’ютернiй галузi. Автор виявляє найпродуктивнiшi словотвiрнi моделi термінологічних неологізмів. Увага акцентується на процесі запозичення комп’ютерних термінів з англійської мови, що є активним механізмом процесу неологiзацiї.
  • неологiзм, термінологічний неологiзм, продуктивнiсть, словотвiр, номiнацiя, neologism, terminological neologism, productivity, word-building, nomination, неологизм, терминологический неологизм, продуктивность, словообразование, номинация,
  • Завантажити повну версію