Кочерга С. О. Концептуалістська колористика в сучасній українській драматургії

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-20 

 • У статті здійснено огляд тлумачення ролі та функцій кольору в театрі і драматургії, його
  актуалізацію в добу модернізму. Основну увагу приділено концептуалістським особливостям
  колористичного коду як чинника поетики в українській постмодерній драматургії, що, зокрема,
  засвідчують твори Павла Ар’є, Ярослава Верещака, Неди Неждани, Ігоря Липовського.
  Наголошено, що за допомогою барв автори маркують певні ідеї, вдаються до іронії, гри,
  провокації тощо.
  Інтерпретація концептуалістської колористики потребує активного залучення
  когнітивного інструментарію. На прикладі п’єси «Різниця» Артема Вишневського доведено
  суголосність її художньої концепції з проблематикою праць філософа-герменевта
  М. Гайдеґера, теорією постреальності Ж. Бодрійяра. «Мова» кольорів у п’єсі дає
  інтелектуальну поживу для осмислення буття художника у світі симулякрів, який зумовлює
  небезпеку його деградації .
 • концептуалізм, колористика, симулякр, герменевтика.
  DOI: 10.21272/ Ftrk.2018.10(2)-20
  1. Малей А. А. Цвет – театр – хронотоп : монография / А. А. Малей, Т. В. Котович. – Витебск : УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2010. – 98 с.
  2. Ісаєнко Л. Смислові параметри кольорового універсуму «Лісової пісні” Лесі Українки» / Л. Ісаєнко // Волинь філологічна. Текст і контекст. – 2008. – Том 5. –С. 19–29.
  3. Baudrillard J. Simulacra and Simulation / Jean Baudrillard. – University of Michigan Press, 1994. – 164 p.
  4. Тюпа В. И. Произведение и его имя / В. И. Тюпа // Литературный текст : Проблемы и методы исследования. – Москва-Тверь, 2000. – С. 9–18.
  5. Кочерга І. А. Радість мистецтва: зб. театральної публіцистики / І. А. Кочерга. – К. : Дніпро, 1973. –
   187 с.
  6. Стельмах Я. Синій автомобіль / Я. Стельмах // Кохання у стилі бароко : п’єси. – К. : Сакцент Плюс,
   – 480 с.
  7. Когут О. Галицький драматичний феномен: Любов та Ігор Липовські / О. Когут // Галичина, 2016. –
   Ч. 28. – С. 102–109.
  8. Бондар Л. О. Колір як атрибут буття діючих персонажів п’єси Ярослава Верещака «Зелений, чорний і рожевий» / Л. О. Бондар // Науковий вісник Миколаївського державного університету
   імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. – 2014. – Вип. 4.14. – С. 23–29.
  9. Ар’є П. «Нам треба вибирати, у якому світі жити…»: інтерв’ю [Електронний ресурс] / Павло Ар’є. –Режим доступу : https://www.5.ua/interview/pavlo-arie-dramaturh-nam-treba-vybraty-u-iakomu-sviti-zhyty-rosiiskomu-de-panuie-kontrol-i-konservatsiia-dumky-chy-u-ievropeiskomu-sviti-svobody-103079.html?pagespeed=noscript
  10. Ар’є П. Кольори : [Електронний ресурс ] / П. Ар’є. – Режим доступу: http://kurbas.org.ua/empi tresh.pdf
  11. Когут О. В. Жіночий деконструкт як головна парадигма сюжету п’єси Павла Ар’є «Кольори» /
   О. В. Когут // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. – 2013. – Т. 150. – С. 29–32.
  12. Кеба Т. В. Поетика візуальності у творчості О. Вайльда / Т. В. Кеба // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – 2013. – Вип. 34. –
   С. 351–354.
  13. Мірошниченко Н. Міфопоетика української соціальної сучасної драми [Електронний ресурс] / Надія Мірошниченко. – Режим доступу : http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/viewFile/215/210.
  14. Вірченко Т. І. Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010-х років: Дискурс, еволюція, типологія: монографія / Т. І. Вірченко. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 336 с.
  15. Вишневський А. Різниця / Артем Вишневський // У пошуках театру. – К. : Смолоскип, 2003. – С. 62–75.
  16. Данильян О. Г. «Симулякр»: концептуалізація феномена у постнеокласичній філософії / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Інформація і право. – 2016. – № 2(17).– С.  66–76.
 • Завантажити повну версію