Кобякова І. К., Міщенко А. Граматичні аспекти перекладу

 • Стаття присвячена детальному розгляду граматичних аспектів перекладу з англійської мови на
  українську. Розглядаєтьс япроблема дефініції перекладу у світлі вітчизняних та зарубіжних досліджень,
  види перекладу та їх функціональне навантаження. У статті приділяється увага поняттю перекладацька
  трансформація, виділяються класифікація перекладацьких трансформацій та причини їх використання;
  визначається специфіка використання перекладацьких трансформацій як аспектів перекладу на
  словотвірному, морфологічному та синтаксичному мовних рівнях. Переклад граматичних категорій
  українською мовою повинен включати знання про переклад таких англійських граматичних категорій як
  присудок, інфінітив, герундій та герундіальні конструкції, дієприкметник та дієприкметникові
  конструкції, абсолютні конструкції, модальні дієслова, емфатичні конструкції, еліптичні конструкції,
  означений та неозначений артикль, асиндетичні іменникові словосполучення, речення із заперечними
  конструкціями, заголовки.
 • граматичні аспекти перекладу, перекладацькі трансформації, граматичні категорії.
 • Завантажити повну версію