Шулік С. М. Переклад оказіональних інновацій в англомовному художньому дискурсі

DOI: https://doi.org/10.21272/Ftrk.2018.10(3)-07

 • Стаття присвячена вивченню оказіональних інновацій в англомовному художньому дискурсі та способів їх перекладу. Було з’ясовано, що тексти художнього дискурсу є одними з найбагатших джерел оказіональних інновацій. Проведене дослідження визначає особливості функціонування оказіоналізмів, їх неподільність з контекстом, існування в мовленні в певній мовленнєвій ситуації, обмеженість поширення. Було визначено способи утворення оказіональних інновацій, причини їх появи.
  Також у статті досліджено основні способи перекладу оказіональних інновацій та фактори, що впливають на передачу їх з однієї мови на іншу.
 • оказіональні інновації, англомовний художній дискурс, способи перекладу, словотворча деривація.
  1. Азарова Л. Е. Окказиональные имена существительные, образованные способом сложения, в поэтической речи Л. Мартынова // Русская филология: Укр. вестник. / Л. Е. Азарова. – Харьков, 1998. – С. 3–7.
  2. Бабенко Н. Г. Окказиональное в художественном тексте. Структурно-семантический анализ: Учебное пособие / Н. Г. Бабенко. – Калининград, 1997. – 56 с.
  3. БарановА. Н. Введение в прикладную лингвистику / А. Н. Баранов. – М. : Едиториал УРСС, 2001. –
   360 с.
  4. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы обшей и частной теории перевода) / Л.С. Бархударов. – М. : Международные отношения, 1975. – 350 c.
  5. Борботько В. Г. Принципи формування дискурсу: Від психолінгвістики до лінгвосинергетика. /
   В. Г. Борботько. – М. : КомКніга, 2006. – 288 с.
  6. Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-Philosophicus; Філософські дослідження. – К. : Основи, 1995. – 311 с.
  7. Гаусенблас К. Про характеристику та класифікації мовних творів // Нове в зарубіжній лінгвістиці.– М.: Прогрес, 1978. – Вып. 8. – С. 57 –
  8. Гнатюк А. Д. Средства создания экспрессии и её интенсификация в газетно-журнальных жанрах (на материале современной прессы) / А. Д. Гнатюк. – Киев, 1984. – 199 с.
  9. Гончарова Т. Є. Оказіональне слово і контекст // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. / Т. Є. Гончарова, А. В. Білан. – К.,
   – С. 199–206.
  10. Земская Е. А. Язык как зеркало современности (словообразовательные заметки) / Е. А. Земская // Филологический сборник (к 100-летию со дня рождения акад. В.В.Виноградова) / Отв. ред. М. В. Ляпон. – М.: Ин-т рус. яз. РАН, 1995. – С. 154 – 163.
  11. ЗернецькаО. В. Нові засоби масової комунікації. / О. В. Зернецька. – К., 1993. – С. 140–152.
  12. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. /
   В.Н. Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
  13. Копиленко О. Л. Влада інформації / О. Л. Копиленко. – К., 1991. – 108 с.
  14. Латышев Л. К. Технология перевода. Учебное пособие по подготовке переводчиков (с немецким языком) / Л. К. Латышев. – М.: НВИ-Тезаурус, 2001. – 279 с.
  15. Лопатин В. В. Рождение слова: неологизмы и окказиональные образования / В. В. Лопатин. – М., 2001. – 152 с.
  16. Лыков А. Г. Современная русская лексикология (русское окказиональное слово) / А. Г. Лыков. – М., 2001. – 198 с.
  17. George Orwell “1984” [Електронний ресурс]. – URL : https://ebooks.adelaide.edu.au/o/orwell/george/o79n/contents.html.
  18. Joanne Rowling “Harry Potter And the Philosopher’s Stone” [Електронний ресурс]. – URL: https://www.readanybook.com/ebook/harry-potter-and-the-philosophers-stone-565431.
  19. Joyce James “Ulysses” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gutenberg.org/ebooks/4300.
  20. Terry Pratchett “Moving Pictures” [Електронний ресурс]. – URL: https://www.goodreads.com/book/show/34510.Moving_Pictures.
  21. Zadie Smith “White Teeth” [Електронний ресурс]. – URL: https://www.goodreads.com/book/show/3711.White_Teeth.
 • Завантажити повну версію