Кац Ю. В., Романенко А. А. Структурно-семантичні та функціональні характеристики повтору в англомовних текстах-анонсах

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-07 

 • Стаття присвячена вивченню структурно-семантичних та функціональних характеристик повтору в
  англомовних текстах-анонсах. Проведене дослідження визначає, що повтор у ТА виступає як
  поліфункціональне явище, дієвість якого спрямована на здійснення інформативної, інтегративної,
  акумулятивної, емфатичної та номінативної/топікової функцій. Було з’ясовано, що реалізація даних
  функції повторів сприяє здійсненню інформативної і рекламної функцій текстів-анонсів, та загалом їх
  прагматичної ефективності.
 • текст-анонс, інформативна функція, рекламна функція, прагматико-комунікативна
  настанова, категорія повтору, імпліцитний / експліцитний повтор, текстовий рівень.
  1. Белунова Н. И. Интегрирующая функция лексико-синтаксических повторов в текстах публицистического стиля / Н. И. Белунова // Текстовые реализации и текстообразующие функции синтаксических единиц. – Л. : ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1988. – С. 70‑85.
  2. Брандес М. П. Стилистический анализ / М. П. Брандес. – М. : Высш. школа, 1971. – 190 с.
  3. Пишна Л. М. Повтори як засіб вираження авторської модальності та прагматичної настанови тексту : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Л. М. Пишна / Київськ. держ. лінгвістичн. ун-т. – К., 1996. – 21 с.
  4. Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд) / О. О. Селіванова. – К. : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 1999. – 148 с.
  5. Соколова И. В. Повтор как средство обеспечения семантической связности текста / И. В. Соколова // Вісник Харківськ. держ. ун-ту. ‑ 1999. – № 430. – С. 189‑193.
  6. Соколова І. В. Структурно-семантичні та функціональні характеристики повтору в текстах-анонсах / І. В. Соколова // Філологічні студії. – Луцьк : Волинськ. держ. ун-т. – 2000. – №2. – С. 91‑97.
  7. Anopina O. V. Advertisement Texts: Conceptual Design / O. V. Anopina // Cognitive/Communicative Aspects of English. – Cherkasy : Cherkasy State University. – 1999. – P. 57‑58.
  8. Dyer G. Advertising as Communication / G. Dyer. – L. : Routledge, 1995. – 140 р.
  9. Kolegayeva I. Cognitive Aspects of Intralingual and Interlingual Paronymous Attrection in Mass Media Communication / I. Kolegayeva, O. Voronyuk // The USSE Messenger. – 2000. – Vol. 1. – P. 35‑40.
  10. Fomenko O G. Cognitive Aspects of Text Evolution / O. G. Fomenko // Cognitive and Communicative Aspects of English. – Cherkasy : Cherkasy State University. – 1999. – P. 55‑56.
  11. New Vision Takes Root: International Catalogue. – UK : The Gale Group, 1999. – 112 p.
  12. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. – UK : Professional Engineering Publishing Limited, 1999. – 12 p.
  13. Routledge Library Reference, 1999/2000. – UK : Routledge, 1999. – 48 p.
  14. Sokolova I. Author’s Intention Through Repetition / I. Sokolova // Cognitive and Communicative Aspects of English. – Cherkasy : Cherkasy State University. – 1999. – P. 66-67.
  15. Sokolova I. Pragmatic-Communicative Characteristics of Repetitions in Texts-Announcements / I. Sokolova // Pragmatics and Beyond. – Kharkiv : Vasyl Karazin National University. – 2001. – P. 81‑83.
 • Завантажити повну версію